Geoloogiline sõnastik

Eesti keeles

Inglise keelne vaste

Eesti keelne definitsioon

adamelliit

adamellite

Graniitne kivim, mis sisaldab võrdses koguses K-päevakivi ja plagioklassi

aegkond

era

geokronoloogiline üksus, mis on madalamat järku kui eoon ning kõrgemat järku kui ajastu ning mille jooksul tekkisid vastavat ladekonda (aegkonna kronostratigraafiline vaste) moodustavad kivimid

aeratsioonivöö

zone of aeration

maakoore ülemine, maapinnast põhjavee pealispinnani ulatuv osa, mille poorides on nii õhku kui vett

afaniitne struktuur

aphanitic texture

Mikrokristalse kivimi struktuur, kus mineraalide terasuurus on alla 0.1 mm

agalmatoliit

agalmatolite

Pehme, vahataoline tihe kivim, hallika, roheka, kollaka v pruunika värvusega, koosneb pürofülliidist, talgist v piniidist, Hiinas kasutatakse nefriidi (jaadi) asemel väikeste kujukeste, miniatuursete pagoodide ja teiste esemete valmistamiseks. vt ka piniit

aglomeraat

agglomerate

Eri kivimi ebakorrapärastest tükkidest koosnev vulkaaniline purdkivim. vt ka bretša ja konglomeraat

ajastik

epoch

geokronoloogiline üksus, mis on madalamat järku kui ajastu ja kõrgemat järku kui iga ning mille jooksul tekkisid ladestikku (ajastiku kronostratigraafiline vaste) moodustavad kivimid; ladestikule vastav ajastik kannab ladestikuga sama nime, välja arvatud mõisted "alumine" ja "ülemine", mis ajastikule viidates muudetakse vastavalt "varajaseks" ja "hiliseks"

ajastu
SJ; EE; EKSS

period

geokronoloogiline üksus, mis on madalamat järku kui aegkond ning kõrgemat järku kui ajastik ning mille jooksul tekkisid vastavat ladestut (ajastu kronostratigraafiline vaste) moodustavad kivimid

aktiivne murrang

active fault

murrnag, kus toimuvad aeg-ajalt murranguplokkide liikumised põhjustades seismilist aktiivsust

aktiivne vulkaan

active volcano

Aktiivseks loetakse vulkaan, mis purskab praegu või tegi seda ajaloolise aja jooksul

aktsessoorne mineraal

accessory mineral

Kivimis või settes tühisel hulgal, tavaliselt alla 1%, leiduv mineraal

alambiotsoon

subbiozone

biostratigraafia põhiüksuse (tsooni) alajaotus, mis eristatakse uuritud intervallis välja alamliikide või liigikoosluste alusel.

alamkihtkond

subgroup

spetsiifiliste omadustega kihistute kogum eelnevalt püstitatud kihtkonna sees

alamlade

substage

lademe alajaotus, mille geokronoloogiliseks vasteks on alamiga

alanduslehter

drawdown cone

veevõtu tulemusel kaevu või veehaarde ümber tekkiv põhjaveepinna lehterjas nõgu

alang

graben

maakoore venituspingete piikonnas vajunud ala, mis külgneb normaalmurrangutega

alaskiit

alaskite

hele graniit, mis koosneb leelispäevakivist ja kvartsist, kus värvilisi mineraale on maksimaalselt mõni %

aleuriit

silt

liivast peenem ja savist jämedam osake purdsettes või kivimi koostises

aleuroliit

siltstone

liivakivist peenema ja kildast või kõvastunud savist jämedama struktuuriga purdkivim

allotüüp

allotype

Zooloogilise nomenklatuuri koodeksi alusel on allotüübiks (paratüüpide hulgast) määratud eksemplar, mis on holotüübiks oleva eksemplari vastassoost. Allotüüp ei ole nimekandja.

alluuvium

alluvium

voolava vee keskkonnas või üleujutustel settinud sorteeritud ja kihitatud purdmaterjal, mis on tekkinud suhteliselt hilises geoloogilises ajas (Kvaternaaris)

aluniidistumine

alunitization

tardkivimite hüdrotermilise läbitöötluse protsess, millega kaasneb K-Al hüdroksüülsulfaadi, aluniidi moodustumine

aluskord

basement

maakoore alumine osa platvormsel alal, asub settekivimite all ja koosneb tugevasti kurdunud kivimeist

aluspõhi

bedrock

murenenud kivimite ja pinnakatte setete alla mattunud kivimid

amfiboliit

amphibolite

mustavärviline metamorfne kivim, enamasti aluselise magmakivimi moonde produkt, mis koosneb peamiselt amfiboolist, plagioklassist ja vähesest kvartsist, mis võib ka puududa. Kvartsi sisalduse suurenemisel läheb üle küünekivi-plagioklass gneisiks. vt ka amfibool-plagioklass gneiss

amfibool-plagioklass gneiss

hornblende-plagioclase gneiss

tume-helevöödiline moondekivim, mis koosneb amfiboolist (küünekivi), plagioklassist ja kvartsist, lisanditena biotiit, sfeen epidoot jt.

andesiit

andesite

hall peene- v peitkristalse põhimassiga, eriteralise e. porfüürse struktuuriga vulkaaniline kivim, milles suuremate, nn. fenokristallidena esinevad hele, tsonaalse ehitusega plagioklass ja tumedad, küünekivi, biotiit, v pürokseen. Mikrokristalse põhimassi moodustab valdavalt nõeljas plagioklass koos vulkaanilise klaasiga Nimetuse sai Andide järgi. IUGS klassifikatsiooni järgi vulkaaniline kivim, koostisega Q=0-25%, F=0-10%, P›65%, ja M‹35%.

andesitoid

andesitoid

andesiidile lähedase koostisega vulkaaniline kivim

anortosiit

anorthosite

praktiliselt monomineraalne, plagioklassi kuhjunud kristallidest koosnev plutooniline magmakivim. IUGS klassifikatsioonis plutooniline kivim, kus Q=0-5%, P›90% ja M‹10%

antekliis

anteclise

vähem vajunud või rohkem kerkinud kristalse aluskorraga regionaalne struktuur platvormidel, mille piires on pealiskorra paksus võrreldes ümbritsevate (sünklinaalsete) aladega tunduvalt õhenenud. Kuppel on suuremõõtmeline, ovaalse kujuga sümmeetriline antekliis.

antiklinaal

anticline

maakoore kihtide kurd kumerusega ülespoole, mille tuumas asuvad vanemad kivimid kui kurru tiibadel

arengutsoon

lineage zone

kihtide hulk sisaldamaks eksemplare, mis kujutavad endist evolutsioonilise arengurea kindlat lüli

argilliit

argillite

tihe purdkivim, mis koosneb saviosakestest ja on tekkinud savikivimi või aluriidi või kilda ulatuslikuma diageneesi käigus; kihilisus ei ole nii selgelt jälgitav kui kildas  

Arhaikum

Archean

Geoloogilise ajaskaala geokronoloogiline üksus – eoon, mis järgenb Hadaikumi eoonile ja eelneb Proterosoikumi eoonile ning hõlmab endas ajavahemikku 4000 Ma, kust pärinevad vanimad säilinud maakoore kivimid (Acasta gneisid) kuni 2500 Ma, mil keskkond jahenes märkimisväärselt, mida tõendab laiaulatuslik glatsiaalsete kivimite levimine, ning atmosfääri hapnikusisaldus hakkas kasvama. Sellest ajavahemikust pärinevad ka vanimad tõendid mikroobse elu olemasolu kohta. Arhaikumi eoon jaguneb neljaks aegkonnaks: Eo-, Paleo-, Meso- ja Neoarhaikumiks.

arteesia vesi

artesian water

maakoore vettpidava kihi all olev põhjavesi, mille survetase on kõrgemal vettpidava kihi alumisest pinnast ning mis võib soodsatel tingimustel ise maapinnale voolata

A-tüüpi granitoid

A-type granitoid

anorogeensetes e. mitteorogeensetes tingimustes tekkinud graniitne kivim

avalõhe

fissure

kivimites olev deformatsiooniline struktuur (purustusstruktuur), mille seinad on teineteisest eemaldunud

basalt

basalt

must, Maa vahevööst pärit ränivaesest magmast kristalliseerunud, ookeanipõhja loov vulkaaniline kivim. Koosneb Ca-rikkast plagioklassist ja monokliinsest pürokseenist koos oliviiniga või ilma. Süvakivimi gabro vulkaaniline analoog. IUGS klassifikatsiooni järgi vulkaaniline kivim, kus Q=0-20% v F=0-10%, P›65% ja M›35%

basaltoid

basaltoid

Basaldile lähedase koostisega vulkaaniline kivim

bassein

basin

süklinaalne kurdstruktuur, kus kihid on kaldu keskosa suunas

batoliit

batholith

Pindalalt suur, üle 100 km2, sageli kümneid tuhandeid km2, aga väikese, mõniteist km, paksusega, lasundina ümbritsevaid kivimkihte lõikav magmaliste süvakivimite massiiv

bentoniit

bentonite

pehme, rasvase kompimisaistinguga heledavärviline savi või savikivim, mis koosneb peamiselt vulkaanilises tuha klaasja massi reageerimisel veega tekkinud smektiidi tüüpi savimineraaalidest ja metakolloidsest ränist, Bentoniit võib absorbeerida suurt hulka vett, mille arvel tema maht võib suureneda kuni 8 korda

biomineraal

biomineral

Elusorganismide poolt otseselt või kaudselt moodustatud mineraalid. Tuntuimad on nt kaltsiumfosfaatsed, kaltsiumkarbonaatsed, räni ning rauda sisaldavad biomineraalid. Biomineraalid kuuluvad nt luude, hammaste, munakoorte; tigude, karpide, käsijalgsete, koorikloomade, käsnade, radiolaaride, diatomeede jne skeleti koostisse.

biostratigraafia

biostratigraphy

stratigraafia valdkond, mis fossiilide leviku alusel korrastab kivimi- ja setendikihid stratigraafilisteks üksusteks

biostratigraafiline klassifikatsioon

biostratigraphic classification

stratigraafiliste läbilõigete korrastamine nimelistesse üksutesse neis sisalduvate fossiilide alusel

biostratigraafiline tase

biostratigraphic horizon

stratigraafiline piir või pind, kus toimub mõne biostratigraafilise tunnuse oluline muutus

biostratigraafiline tsoon

biostratigraphic zone

stratigraafiline üksus, mida iseloomustab spetsiifiliste fossiilsete liikide esinemine

biotiitgneiss

biotite gneiss

gneiss, mille peamiseks mineraaliks kvartsi ja päevakivide kõrval on biotiit vt ka gneiss

boksiit

bauxite

hele, hall, pruun, kollane, punakaspruun troopikavööndi murendkivim, mis koosneb amorfsete või kristalsete Al hüdroksiidide (gibsiit, bömiit, diaspoor) segust rauahüdroksiidi, ränidioksiidi, savimineraalidega vt ka gibsiit, bömiit, diaspoor

Calymm

Calymmian

Geoloogilise ajaskaala geokronoloogiline alajaotus - ajastu. Kuulub Mesoproterosoikumi aegkonda koos talle järgnevate Ectasi ja Steni ajastutega. Calymmi ajastut (kestus 1600-1400 milj.a. (ESK-2016) iseloomustab olemasolevate platvormide laienemine ning uute moodustumine.

Calymm

Calymmian

Geoloogilise ajaskaala kronostratigraafiline alajaotus - ladestu. Nii alumine kui ülemine piir on määratud numbrilise aja (GSSA, 1600-1400 milj.a. (ESK-2016)) järgi. Nimetus on tuletatud sõnast calymma, mis tähendab katet. Vastavaks geokronoloogiliseks üksuseks on Calymmi ajastu.

datsiit

dacite

IUGS klassifikatsioon järgi on vulkaaniline kivim, mille Q=20-60 ja P›65. Peeneteraline helehall vulkaaniline kivim, lähedane koostise poolest andesiidile, kuid sisaldab vähem Ca-plagioklassi ja rohkem kvartsi. Granodioriidi vulkaaniline analoog

deebit

yield

vee hulk, mida kaev või allikas ajaühikus annab (l/s, m3/ööpäevas jne)

deformatsioon

deformation

kivimkeha kuju ja mõõtmete muutumine kehale mõjuvate jõudude toimel

Devon

Devonian

Geoloogilise ajaskaala geokronoloogiline alajaotus - ajastu. Kuulub Paleosoikumi e. Vanaaegkonda, koos talle eelnevate Kambriumi, Ordoviitsiumi ja Siluri ning järgnevate Karboni ja Permi ajastutega. Devoni ajastu jaguneb kolmeks ajastikuks: Vara-, Kesk- ja Hilis-Devoniks. Devoni ajastut (kestus 419.2 - 358.9 milj. a. (ESK-2016)) iseloomustab rohke karbonaatsete setete produktsioon ja riffide moodustumine, väga mitmekesine mereelustik, soontaimede ja tetrapoodide ilmumine ning mitmekesistumine.

Devon

Devonian

Geoloogilise ajaskaala kronostratigraafiline alajaotus - ladestu. Alumine piir, mis on ühtlasi ka Siluri ladestu ülemiseks piiriks, on kinnistatud globaalse piiristratotüübi ning piiripunktiga (GSSP, vanus ca 419.2 milj.a. (ESK-2016)) Tšehhis, ning seda iseloomustab graptoliidi Monograptus uniformis esmailmumine. Ülemine piir, mis on ühtlasi ka Karboni ladestu alumiseks piiriks, on kinnistatud GSSP-ga (vanus ca 358.9 milj.a. (ESK-2016) Prantsusmaal. Nimetatud Devoni tüüpalajärgi Inglismaal. Vastavaks geokronoloogiliseks üksuseks on Devoni ajastu.

diabaas

diabase

Rohekas-must, kivimite lõheruumi täitva daikina tardunud aluseline magmakivim, mis koosneb Ca-rikkast plagioklassist ja pürokseenist. Kiirelt kristalliseerunud plagioklassi tulpkristallide võrgustik loob kivimile iseloomuliku nn. ofiidilise struktuuri

diagenees

diagenesis

sette kivistumine pärast algset settimist või järgnevad muutused settekivimis füüsikaliste, keemiliste ja bioloogiliste protsesside koosmõjul; ei seostu metamorfismi ja murenemisega

diagonaalsihiline murrang

oblique fault

murrang, mille puhul on murranguplokid liikunud murrangupinna suhtes nii horisontaal- kui ka vertikaal- või kallaksihis

diasteem

diastem

vähese või puuduva erosiooniga lühike settekatkestus enne sedimentatsiooni taastumist

diatreem

diatreme

vulkaaniline lõõr, täidetud purustusbretšaga, mis on tekkinud gaaside plahvatamise tagajärjel; selliselt tekivad ka kimberliidilõõrid

diopsiid-forsteriitmarmor

diopside-forsterite marble

karbonaatsetest settekivimitest granuliitse metamorfismi tingimustes moodustunud marmor, mis sisaldab Mg-rikast oliviini ja monokliinset pürokseeni diopsiidi, algkivimiks pidi olema dolokivi vt ka marmor

dioritoid

dioritoid

Dioriidile lähedase koostisega magmakivim. IUGS klassifikatsioonis Q‹20 v F‹10 ja P›65.

dislokatsioon

dislocation

piki riket või murrangut toimunud liikumine (nihe)

dolomiitmarmor

dolomitic marble

marmori erim, mis on tekkinud dolomiitse v Mg-rikka lubjakivi metamorfismil [Karjala ja Soome marmorid on peamiselt suhteliselt puhtad dolomiitmarmorid] vt ka dolomiit, marmor

domeriit

dolomitic marl

savikas-karbonaatne settekivim, mis koosneb savist ja dolomiidist kaltsiidi lisandiga

duniit

dunite

Rohekasmust, oliviinist, koos maakmineraali kromiidiga, koosnev ultraaluseline e. ränivaene (SiO2=45-35 massi%) magmaline süvakivim. IUGS klassifikatsiooni järgi M›90% ja ol›90%

Ectas

Ectasian

Geoloogilise ajaskaala geokronoloogiline alajaotus - ajastu. Kuulub Mesoproterosoikumi aegkonda koos talle eelneva Calymmi ja järgneva Steni ajastuga. Ectasi ajastul (kestus 1400-1200 milj.a. (ESK-2016) platvormide laienemine jätkub.

Ectas

Ectasian

Geoloogilise ajaskaala kronostratigraafiline alajaotus - ladestu. Nii alumine kui ülemine piir on määratud numbrilise aja (GSSA, 1400-1200 milj.a. (ESK-2016)) järgi. Nimetus on tuletatud sõnast ectsis, mis tähendab laienemist. Vastavaks geokronoloogiliseks üksuseks on Ectasi ajastu.

Ediacara

Ediacaran

Geoloogilise ajaskaala geokronoloogiline alajaotus - ajastu. Kuulub Neoproterosoikumi aegkonda koos talle eelnevate Krüogeeni ja Toni ajastutega. Talle järgneb Vanaaegkonna Kambriumi ajastu.Ediacara ajastut (kestus 1000-~720 milj. a. (ESK-2016)) iseloomustab esimeste makroskoopiliste mereloomade evolutsioon.

Ediacara

Ediacaran

Geoloogilise ajaskaala kronostratigraafiline alajaotus - ladestu. Nii alumine kui ülemine piir on kinnistatud globaalse piiristratotüübi ning piiripunktiga (GSSP, ~635 - 541 milj. a. (ESK-2016)). Alumine piir (GSSP Austraalias) märgib Marinoa globaalse jäätumise lõppu, mis on jälgitav spetsiifiliste karbonaatide (ingl. k. cap carbonates) esinemisena ning globaalsete häiretena süsiniku isotoopkõverates. Ediacara on Austraalia aborigeenide termin, mis tähistab "kohta vee ääres". Vastavaks geokronoloogiliseks üksuseks on Ediacara ajastu.

Eelkambrium

Precambrian

Geoloogilise ajaskaala jaotus, mis hõlmab endas Hadaikumi, Arhaikumi ja Proterosoikumi eoone; kestus ~4600 - 541 milj.a.. See on aeg Maa ajaloos Maa tekkest hulkrakse elu arenemiseni. Enamik Eelkambriumi üksuseid on defineeritud globaalsete geotektooniliste sündmuste ümardatud numbrilise aja (GSSA) järgi.

efektiivpoorsus

active porosity

omavahel ühenduses olevate pooride maht, mida mööda saab vesi vabalt voolata

ehituskivi

building stone

ehituseks sobiv looduslik kivim

ehituskivi

building stone

ehituseks kõlbuliku ja omaduste poolest ehitistes kasutatava loodusliku kivimi üldnimetus, sõltumata selle tekkest

eklogiit

eclogite

eklogiitse metamorfismi faatsiese tingimustes moodustunud teraline kivim, mis koosneb peamiselt punasest almandiin-püroobi rea granaadist ja rohelisest Na-rikkast pürokseenist (omfatsiidist) ning võib sisaldada veel rutiili, küaniiti ja kvartsi vt ka eklogiitne faatsies

eklogiitne faatsies

eclogite facies

Maa süvakoore ja ülavahevöö moondekeskkond, kus veefluidivabas kivimimassis temperatuur tõuseb üle 600°C ja rõhk üle 10 kilobaari.

elastsusmoodul

resilience

materjali võime säilitada elastse pinge energiat; mõõdetakse energia ühikutes mahu ühiku kohta

elastsuspiir

elastic limit

suurim pinge, mile juures ei teki kehas jäävaid deformatsioone

Eoarhaikum

Eoarchean

Geoloogilise ajaskaala geokronoloogiline üksus - aegkond. Eoarhaikumi aegkond on Arhaikumi eooni vanim jaotus, talle järgnevad Paleoarhaikumi, Mesoarhaikumi ja Neoarhaikumi aegkonnad ning talle eelneb Hadaikumi eoon. Eoarhaikumi ajaline kestus: 4000 Ma - 3600 milj.a. Sellest perioodist on teada vanimad säilinud maakoore kivimid.

eoon

eon

geoloogilise ajaskaala suurim geokronoloogiline üksus, mille jooksul tekkisid vastavat lademit (eooni kronostratigraafiline vaste) moodustavad kivimid; jaguneb aegkondadeks

epeirogeneetiline liikumine

epeirogenetic

tektooniliste liikumiste põhiliik, mis seisneb maakoore aeglases kerkimises või vajumises …

epidoot-biotiitgneiss

epidote-biotite gneiss

gneiss, milles värvilised mineraalid on esindatud biotiidi ja epidoodiga, tüüpiline epidoot-amfiboliitse metamorfismi faatsiese kivim vt ka gneiss, epidoot, metamorfismi faatsies

erideebit

specific capasity

kaevu tootlikkuse ja püsima jäänud alanduse suhe

esinemistsoon

range zone

settekihtide järjestus, mida iseloomustab kindla(te) taksoni(te) horisontaalne ja lateraalne levik läbilõikes

faatsies

facies

kivimi või setendi tekkekeskkonda iseloomustavate litoloogiliste, sedimentoloogiliste või faunistiliste omaduste kogum

fakoliit

phacolith

läätsekujuline, reeglina kurru maksimaalse painde (šarniiri) piirkonnas paiknev intrusiiv

faneriitne struktuur

phaneritic structure

magmakivimite struktuur, kus üksikud kristallid on eristatavad ja määratavad palja silmaga

Fanerosoikum

Phanerozoic

Geoloogilise ajaskaala geokronoloogiline üksus - eoon. Tegemist on ajavahemikuga ligikaudu 541 milj.a. kuni tänapäevani. Jaotub Kainosoikumiks e Uusaegkonnaks, Mesosoikumiks e Keskaegkonnaks ning Paleosoikumiks e Vanaaegkonnaks.

Fanerosoikum

Phanerozoic

Geoloogilise ajaskaala kronostratigraafiline üksus - ladem. Viitab kivimitele, mis on tekkinud Fanerosoikumi eooni jooksul, st 541±1 milj.a. kuni tänapäevani. Fanerosoikumi alumine piir on kronostratigraafiliselt kinnitatud globaalse piiristratotüübi ja piiripunktiga (GSSP).

feldspatoid

feldspathoid

mineraal feldspatoidide rühmast, kuhu kuuluvad leutsiit, nefeliin, sodaliit, noseaan, haüiin, lasuriit, kankriniit ja meliliit.

felsiit

felsite

hele peeneteraline v peitkristalne vulkaaniline v soonkivim, mis koosneb peamiselt kvartsist ja päevakivist

fenokristall, fenokrüst

phenocryst

porfüürsetes magmakivimites põhimassist selgelt eristuv, suurem kristall

filtratsioonikiirus

apperant groundwater velocity

näiv vahemaa, mida põhjaveevool läbib ajaühikus (nii nagu laseks vett läbi kogu pinnasemass)

filtratsioonikoefitsient

coefficient of hydraulic conductivity

kivimite, setete ja pinnaste veejuhtivust iseloomustav suurus, filtreeruva vee hulk ajaühikus läbi ristlõike pinnaühiku, mõõdetakse m/ööpäevas

fonoliit

phonolite

vulkaaniline nefeliinsüeniidi ekvivalent, IUGS klassifikatsiooni järgi F=10-60%, P‹10, koosneb leelispäevakivist, eriti anortoklassist v sanidiinist, ja nefeliinist peamise feldspatoidina

Furong

Furongian

Geoloogilise ajaskaala geokronoloogiline alajaotus - ajastik. Kuulub Kambriumi ajastusse koos talle eelneva Ajastik 3, Ajastik 2 ja Furongi ajastikuga. Ajaline kestvus ca 497 - ca 485.4 milj. a. (ESK-2016)

Furong

Furongian

Geoloogilise ajaskaala kronostratigraafiline alajaotus. Kambriumi ladestu viimane (kõige noorem) ladestik. Alumine piir on kinnistatud globaalse piiristratotüübi ning piiripunktiga (GSSP, vanus ca 497 milj.a. (ESK-2016)) ning seda iseloomustab trilobiidi Glyptagnostus reticulatus esmailmumine. Ülemine piir, mis on ühtlasi ka Ordoviitsiumi ladestu alumiseks piiriks, on kinnistatud GSSP-ga (vanus ca 485.4 milj.a. (ESK-2016) ning seda iseloomustab konodondi Iapetognathus fluctivagus esmailmumine. Nimetus tuleneb sõnast Furong, mis tähendab lootost ning viitab Hunani provintsile Hiinas (nn Lootose osariik). Vastavaks geokronoloogiliseks üksuseks on Furongi ajastik.

fülliit

phyllite

peitkristalne õhukeseplaadiline, savikivimi moondel tekkinud kivim, milles ülipisikesed grafiidi, seritsiidi ja kloriidi liblelised kristallid annavad kivimile siidja läike

gabro

gabbro

Tume, valgest Ca-rikkast plagioklassist ja mustast monokliinsest pürokseenist koosnev, Maa vahevööst pärit ränivaesest magmast kristalliseerunud, ookeanipõhja loov süvakivim. Basaldi süvakivimiline analoog. IUGS klassifikatsiooni järgi, mille Q=0-5, P›90 ja plagioklassi Ca-sisaldus on suurem kui An50, Tavalised on aktsessoorsetest mineraalidest apatiit, magnetiit ja ilmeniit. Leelispäevakivide osa suurenemisel läheb gabro üle montsoniidiks. Nimetus Gabbro linna järgi Itaalias. vt ka magmakivimite klassifikatsioon

gabroid

gabbroid

Gabrole lähedase koostisega magmaline süvakivim, mis võib kivimitmoodustava mineraalina sisaldada oliviini, rombilist pürokseeni, küünekivi jt.

gabronoriit

gabbronorite

Rombilist pürokseeni sisaldav gabro

geisrijärv

geyser pool

suhteliselt madal soojaveeline järv, mis tavaliselt paikneb geisri kraatris, geisri toru v lõõri ülemises osas

geodünaamika

geodynamics

õpetus Maa sisemuses toimivatest jõududest ja nende põhjustatud protsessidest

geokronoloogia

geochronology

teadus Maa ajaloos toimunud sündmuste ajalise järjestuse määramisest ja dateerimisest

geokronoloogiline

geochronologic

geokronoloogiasse, st kivimite ning Maa ajaloos toimunud sündmuste ajalise järjestuse määramisse ning dateerimisse puutuv

geokronoloogiline üksus

geochronologic unit

geoloogilise aja alamjaotus

geokronomeetria

geochronometry

geokronoloogia haru, mis tegeleb geoloogilise aja kvantitatiivse (numbrilise) mõõtmisega. Kasutatakse lühendeid: "ka" tuhande, "Ma" miljoni ning "Ga" miljardi aasta tähistamiseks.

geoloogiline ajaskaala

International chronostratigraphic chart

ülemaailmselt standardiseeritud skaala, kus geoloogiline aeg on jaotatud hierarhilisteks geokronoloogilisteks (ning neile vastavaiks kronostratigraafilisteks) üksusteks ning mida kasutatakse standardse referentsina kivimite vanuse määramisel.

geomehhaanika

geomechanics

geoloogia haru, mis hõlmab struktuurigeoloogia aluseid ja looduslike materjalide vastupanu deformatsioonidele või pingete põhjustatud muutustele

geood

geode

kerajas, osaliselt õõnes lahustest settinud mineraalne moodustis kivimites, mille väliskest koosneb kaltsedonist ja õõnsusesse kasvavad erinevate mineraaldie kristallid

geosünklinaal

geosynclinal

 

geotektoonika

geotectonics

geoloogia haru, uurib Maa ja maakoore struktuuri arenemise ajalugu ja maakoore liikumiste põhjusi ning seaduspärasusi

geotektooniline

geotectonic

regionaalsete või ulatuslikemate tektooniliste tunnusjoonte ja protsesside kirjeldamiseks kasutatav termin

gneiss

gneiss

Hele-tumevöödiline (gneisilise tekstuuriga), kvartsi ja päevakive sisaldav, nii sette- kui magmakivimite intensiivsel moondel (temperatuuridel üle 500°C) tekkinud kivim

grafiitkilt

graphitic schist

kildaline moondekivim, mis sisaldab suures koguses grafiiti, tavaliselt musta värvusega

granaat-biotiitgneiss

garnet-biotite gneiss

gneiss, mille peamisteks tumedateks mineraalideks on granaat ja biotiit, vt ka gneiss, granaadi rühm

graniit

granite

Ränirikas (SiO2=63-80 massi%) mandrikoore sulamisel tekkinud magmast kristalliseerunud hele, halli-punavärviline süvakivim. Graniit sisaldab peaaegu võrdsetes osades K-päevakivi, kvartsi ja plagioklassi, ning kuni 10% tumedavärvilisi mineraale, tavaliselt biotiiti, IUGS klassifikatsioonis Q=20-60 ja P=10-65 vt ka magmakivimite klassifikatsioon, granitoid

graniitgneiss

granite gneiss

graniitse koostisega gneiss, mis võib olla tekkinud nii graniidi kui savi-liivakivimite moondel

graniitporfüür

granite porphyry

Porfüürilise struktuuriga soonkivimiline graniit

granitoid, graniitne kivim

granitoid, granite rock

Graniidile lähedase koostisega magmaline süvakivim

granodioriit

granodiorite

Keskmise koostisega magmakivim, SiO2 sisaldusega 65-58massi% milles on niigraniidile kui dioriidile iseloomulikke mineraale: K-päevakivi, kvartsi, plagioklassi ja küünekivi, võib olla isegi pürokseeni. IUGS klassifikatsiooni järgi Q=20-60 ja P=65-90

granofüür

granophyre

Soonkivimiline graniit, milles K-päevakivi ja kvarts moodutavad mikroskoopilisi läbikasveid (granofüürilist struktuuri)

granosüeniit

grano-syenite

leeliseline magmaline süvakivim, koostiselt graniidi ja süeniidi vahepealne

granuliit

granulite

moondekivim, mis on teinud läbi tugeva moonde granuliitse faatsiese tingimustes (veefluidivaba keskkond, T üle 750°C) Iseloomulikud mineraalid on granaat ja rombiline pürokseen, küaniit jt

graptoliitargilliit

graptolite argilllite

tumepruun savikivim, mis sisaldab rohkesti graptoliitide skeletifragmente

greisen

greisen

graniitse koostisega kivim, millest on enamus keemilisi elemente pneumatolüüsi tingimustes välja kantud, kivim koosneb peamiselt kvartsist, vilgust ja topaasist, vilk on esindatud muskoviidi v lepidoliidiga, aktsessoorsetest mineraalidest on sagedad turmaliin, fluoriit, rutiil, kassiteriit ja volframiit vt ka greisenisatsioon

greisenisatsioon

greisenization

Pneumatolüütilis-hüdrotermilise moonde protsess, mille käigus päevakivid ja muskoviit muutuvad kvartsi, topaasi, turmaliini ja lepidoliidi agregaadiks e greiseniks veeaurude mõjul, mis sisaldavad fluori

Hadaikum

Hadean

Geoloogilise ajaskaala üksus – eoon. Kuulub Eelkambriumisse. Hadaikum on kõige varajasem eoon Maa ajaloos. Viitab ajavahemikule Maa/Päikesesüsteemi tekkest (~4600 milj.a.) kuni vanimate kivimite moodustumiseni (Acasta gneisside kompleks, 4000 milj.a.). Hadaikumi eooni piirid on kronomeetrilised, kuna tolleaegne stratigraafia ei ole säilinud. Geoloogilises ajaskaalas järgneb Hadaikumi eoonile Arhaikumi eoon. (GTS-2012; ESK) Nimetus on tuletatud kreeka mütoloogias allmaailma jumala nimest (Hades).

happeline magmakivim

acidic rock

Suure ränisisaldusega (SiO2=63-80 massi%) magmakivim s.o. granitoidne kivim

hartsburgiit

hartzburgite

ultraaluseline süvakivim, mis koosneb peamiselt oliviinist ja ortopürokseenist, nimetuse sai Hartzburgi linna järgi Saksamaal

heitvesi

effluent

inimkasutuses olnud ja loodusesse tagasi lastud vesi

hibiniit

chibinite, khibinite

nefeliinsüeniidi erim, mis sisaldab punavärvilist Na-silikaati eudialiiti. Nimetuse sai Hibiini mägedest Koola poolsaarel Venemaal

holostratotüüp

holostratotype

autori poolt määratud stratigraafilise üksuse või piiri originaalstratotüüp

holotüüp

holotype

Organismi üksikeksemplar, mida kasutatakse liigi publitseeritud kirjelduse koostamisel ja mis on liigi määramise aluseks. Holotüüp on liigi nime kandja.

homoklinaal

homocline

struktuur, mille piires on settekivimid laialdasel alal nõrgalt (enamasti alla 1°) ühes suunas kallutatud.

horisontaalsihiline murrang

strike-slip fault

murrang, mille puhul on murranguplokkide liikumine ehk nihe toimunud piki murrangupinna rõhtsihis ehk horisontaalsihis

hornblendiit

hornblendite

ultraaluseline magmakivim, mis koosneb peaaegu täielikult küünekivist

hüdrogeoloogia

hydrogeology

põhjavee päritolu, koostist, omadusi ja liikumist uuriv geoloogia haru

hüpostratotüüp

hypostratotype

peale holostratotüübi (ja parastratotüübi) määramist esitatud stratotüüp, mille eesmärk on laiendada teavet üksuse või tema piiride kohta teistesse piirkondadesse. Hüpostratotüüp jääb alati allutatuks holostratotüübile.

iga

age

kronostratigraafilise üksuse "lade" geokronoloogiline vaste - ajaperiood, mille jooksul ladet moodustavad kivimid on tekkinud; geokronoloogilise hierarhia madalaimat järku üksus

ignimbriit, tufflaava

ignimbrite

Vulkaanilisest tuhapilvest v tuhavoolust settinud paakunud püroklastiline setend

ijoliit

ijolite

Leeliseline ultraaluseline nefeliin-klinopürokseenkivim

infiltratsioon

infiltration

sademete või pinnavee maasse imbumine läbi mulla ja kivimite pooride

infrakrustalne kivim

infracrustal rock

maakooresisese tekkega so. intrusiivne magmakivim vt ka suprakrustalne kivim

interstiitsium=pooriruum

interstice

teradevaheline tühemik v tühemik kivimis, interstiitsiumid võivad olla primaarsed ja sekundaarsed, neid võivad täita ka maakmineraalid

intervalltsoon

interval zone

kahe määratletud biotaseme vahel asuv kivistisi sisaldav kihtide hulk ...

intrusiiv, magmaline massiiv

intrusion

maakooresisene magmakivimi keha

intrusioon

intrusion

magmamassi sissetung maakoores, vt ka intrusiiv, magmakivimi massiiv

I-tüüpi granitoid

I-type granitoid

graniitne kivim, mis on tekkinud magmast, mis ise moodustus aluseliste ja keskmiste magmakivimite ning moondeprotsesse läbiteinud magmakivimite arvel. Magmakivimi sulamisel tekkinud sulast kristalliseerunud granitoid

jadeitiit

jadeitite

peamiselt jadeiidist koosnev moondekivim, lisanditena päevakivid v feldspatoidid vt ka jadeiit, jaad

Juura

Jurassic

Geoloogilise ajaskaala geokronoloogiline alajaotus - ajastu. Kuulub Mesosoikumisse e. Keskaegkonda koos talle eelneva Triiase ja järgneva Kriidi ajastuga. Jaguneb kolmeks ajastikuks: Vara-, Kesk- ja Hilis-Juura. Juura ajastut (kestus 201.3 - ca 145 milj. a. (ESK-2016)) iseloomustavad ammoniitide plahvatuslik mitmekesistumine, Pangea superkontinendi lagunemine Lauraasiaks ja Gondwanaks, orgaanikarikaste savikivimite teke (mis hiljem said nafta ja gaasi allikaks); dinosauruste domineerimine maismaal ja õhus.

Juura

Jurassic

Geoloogilise ajaskaala kronostratigraafiline alajaotus - ladestu. Alumine piir, mis on ühtlasiTriiase ladestu ülemiseks piiriks, on kinnistatud globaalse piiristratotüübi ning piiripunktiga (GSSP, vanus ca 201.3 milj.a. (ESK-2016)) Austrias ning seda iseloomustavad ammoniidiPsiloceras spelae tirolicumja aragoniitse foraminifeeriPraegubkinella turgescensilmumine.Ülemine piir, mis on ühtlasi ka järgneva Kriidi ladestu alumiseks piiriks ei ole veel ametlikult kinnistatud. Nimetatud mägederikka Jura piirkonna järgi Põhja-Šveitsis.Vastavaks geokronoloogiliseks üksuseks on Juura ajastu.

jämedateraline magmakivim

coarse-grained magmatic rock

kristalne kivim v selle struktuur, mida iseloomustavad terad keskmise diameetriga üle 5 mm

kaldeera

caldera

suuremõõduline, enam-vähem ümargune v tsirkusetaoline vulkaaniline depressioon (alang), mille diameeter on palju kordi suurem kui depresiooni sees olevate kraatrite v kraatri läbimõõt, nõlvade kallakus ja põhja kuju võib olla väga mitmesugune

kaldeera

caldera

Vulkaanialuse magmakolde lae sissevajumisel tekkinud langatusnõgu.

kaldenurk

dip

nurk, mis jääb murrangupinna ja horisontaaltasapinna vahele

kaldesuund

dip direction

murrangu maksimaalse kallakuse suund, mis on määratud murrangu pinnal oleva kujuteldava joonega

kalkareniit

calcarenite

kaltsiidiga tsementeeritud liiva mõõtu karbonaatsetest teradest koosnev lubjakivi

Kambrium

Cambrian

Geoloogilise ajaskaala geokronoloogiline alajaotus - ajastu. Kuulub Paleosoikumi e. Vanaaegkonda koos talle järgneva Ordoviitsiumi, Siluri, Devoni, Karboni ja Permi ajastuga. Kambriumi ajastut (kestus 541 - 485.4 milj. a. (ESK-2016)) iseloomustab mineraalse skeletiga loomade ilmumine, bioloogilise mitmekesisuse järsk kasv, enamike selgrootute hõimkondade teke, tugev faunaline provintsialism, trilobiitide domineerimine, ülemaailmselt soe kliima, Iapetuse ookeani avanemine, Laurentia, Baltika, Siberi ja Avalonia eralduminie Gondvanast ning liikumine ekvaatori suunas.

Kambrium

Cambrian

Geoloogilise ajaskaala kronostratigraafiline alajaotus - ladestu. Nii alumine kui ülemine piir on kinnistatud globaalse piiristratotüübi ning piiripunktiga (GSSP). Alumist piiri (vanus ca 541 milj.a., ESK-2016) iseloomustab jälgfossiili Trichophycus pedum esmailmumine, ülemist piiri (vanus ca 485.4 milj. a., ESK-2016) iseloomustab konodondi Iapetognathus fluctivagus esmailmumine. Vastavaks geokronoloogiliseks üksuseks on Kambriumi ajastu.

kaoliin

kaolin

peamiselt kaoliniidist (mineraal) koosnev valge ja suhteliselt plastne savi

Karbon

Carboniferous

Geoloogilise ajaskaala geokronoloogiline alajaotus - ajastu. Kuulub Paleosoikumi e. Vanaaegkonda, koos talle eelnevate Kambriumi, Ordoviitsiumi Siluri ja Devoni ning järgneva Permi ajastuga. Karboni ajastu jaguneb Mississippi ja Pennsylvania alam-ajastuteks. Karboni ajastut (kestus 358.9 - 298.9 milj. a. (ESK-2016)) iseloomustavad Pangea superkontinendi põhjustatud muutused ookeani tsirkulatsioonis, maismaataimede mitmekesistumine, intensiivistunud kontinentaalne murenemine ning orgaanilise süsiniku ladustumine söena, tugevad süsinik dioksiidi sisalduste kõikumised atmosfääris, globaalne jahenemine ja soojenemine koos mereveetasemete muutustega, kahepaiksete teke ning uute maismaa-niššide kasutuselevõtt, stromatoporoidide, tabulaatsete korallide, trilobiitide, ostrakoodide, rüükalade väljasuremine või rolli vähenemine; foraminifeeride, ammonoidide, tigude, haide, kiiruimeliste kalade ja tiivutute putukate ilmumine või väga kiire mitmekesistumine.

Karbon

Carboniferous

Geoloogilise ajaskaala kronostratigraafiline alajaotus - ladestu. Alumine piir, mis on ühtlasi ka Devoni ladestu ülemiseks piiriks, on kinnistatud globaalse piiristratotüübi ning piiripunktiga (GSSP, vanus ca 358.9 milj.a. (ESK-2016)) Prantsusmaal. Ülemine piir, mis on ühtlasi ka Permi ladestu alumiseks piiriks, on kinnistatud GSSP-ga (vanus ca 358.9 milj.a. (ESK-2016) Kasahstanis ning seda iseloomustab konodondi Streptognathodus "wabaunsensis" teatud morfotüübi esmailmumine. Nimetus on tuletatud Itaaliakeelsest sõnast Carbonarium (söetootja) või ladinakeelsest sõnast carbo (süsi) ning ladinakeelsest sõnast ferrous (sisaldav). Vastavaks geokronoloogiliseks üksuseks on Karboni ajastu.

karbonatiit

carbonatite

magmaline kivim, mis koosneb üle 50% karbonaatsetest mineraalidest, on iseloomulik leelismassiividele, võib sisaldada apatiiti [Siilinjärvi leeliseline massiiv Kuopio lähedal Soomes]

karplubjakivi

coquinoid limestone

purustatud või tervetest vee-elustiku karpidest ja kodadest (karbonaatsest skeletist) koosnev lubjakivi; osakesed on sorteerimata, on settinud irganismide elukohas

karstireljeef

karst topography

karsti (karstilehtrid, –nõod, –järved, –koopad, –jõed) leviku piirkond, kus puudub ajutiselt või alaliselt sademevee pindmine äravool vooluveekogusse

katkestus

disconformity

põiksus, kus temast üleval- ja allpool asuvad kihipinnad on teineteise suhtes enam-vähem paralleelsed

kavern

cavern

ebakorrapärase kujuga tühikud kivimis, mis on poorist suuremad ja koobastest väiksemad. Tekivad kivimite osalisel lahustumisel või laava jahtumisel.

keel

tongue

litostratigraafilise üksuse eenduv (põhikehast väljapoole ulatuv) osa

keratofüür

keratophyre

Albiit-kloriidistunud happelis-keskmine vulkaaniline v. hüpabüssaalne kivim, esineb sageli vahelduvalt koos albiit-kloriidistunud basaldi (spiliidi) ja meresetetega

kerkemurrang

reverse fault

vertikaalsihiline murrang, kus lasuv plokk on nihkunud lamava ploki suhtes ülespoole; on tekkinud maakoore survepinge väljas

kerogeenne argillit

kerogenous argillite

orgaanilist ainet sisaldav tumepruun savikivim

kihistik

member

kihistust madalam litostratigraafiline üksus, mille litoloogilised omadused eristavad teda ümbritsevast kihistu osadest. Kihistik võib levida ühest kihistust teise. Kihistu ei pea alati olema jagatud kihistikeks.

kihistu

formation

ühtlane või ühelaadselt vahelduva koostisega püsiva levikuga kivimite või setete keha, mille piirid on kergesti jälgitavad. Stratigraafilise skeemi kohaliku litostratigraafia üksus, mida kujutatakse geoloogilistel kaartidel.

kihistu

formation

kivimkehade eristamisel kasutatava litostratigraafilise klassifikatsiooni põhiüksus. Kihistu võib jaguneda kihistikeks, mitu kihistut võivad moodustada kihtkonna.

kihistunud massiiv, kihistunud intrusiiv

layered intrusion

aluseliste-ultraaluseliste süvakivimite massiiv, milles eralduvad selgelt mõnest cm-st mõne meetri paksusega erineva mineraalse koostisega kihid [Põhja-Karjalas paikneb Euroopa kõige esinduslikum Kivakka kihitatud peridotiit-gabronoriitne lopoliit, soomes on tuntumad Kemi, Penikati ja Närankävaara intrusiivid] vt ka intrusiiv, magmakivimi massiiv

kiht

bed

väikseimat järku litostratigraafiline üksus

kihtkond

group

mitme üksteisega külgneva või koonduva, ühiste oluliste ja diagnostiliste litoloogiliste omaduste järgi seostatava kihistu järgnevus. Kihistud ühendatakse kihtkondadesse teatud piirkonna või intervalli stratigraafilist liigestust lihtsustava tulemuse saamiseks. Kihistute paksus iseenesest ei ole piisav põhjus kihtkonna väljaeraldamiseks. Kihtkonda moodustavad kihistud ei pea olema samad kogu kihtkonna ulatuses.

kilp

shield

kraatoni osa, kus paljandub kristalne aluskord, so eelkambriumi kristalsed kivimid (magma-, moondekivimd)

kilt

shale

õhukesteks kihtideks lõhenev, madala astme moondele allunud savikivim.

kilt

slate

õhukeseplaadiline, enamasti peitkristalne kivim

kimberliit

kimberlite

ultraaluseline plahvatusbretšaline magmakivim, mis sisaldab üle 35 massi% oliviini, põhimassis esinevad veel montitšelliit, flogopiit, karbonaatsed mineraalid, serpentiin ja diopsiid. Nimetuse sai Kimberli rajooni järgi Aafrikas, kus on levinud teemantisisaldavad kimberliidilõõrid.

kirigraniit, juudikivi

graphic granite, runite

Graniit, milles kvarts ja K-päevakivi on üheskoos kristalliseerudes teineteisega araabia kirja meenutavalt läbi põimunud. Sage mineraalstruktuur pegmatiitides.

kivim

rock

geoloogilistes protsessides tekkinud kindla koostisega kompaktne mineraalne agregaat, mis esineb maakoores iseseisva kehana

kivimit moodustav mineraal

rock-forming
minerals

mineraal, mille sisaldus kivimis on oluline ja piisav kivimi klassifitseerimiseks

kivimitmoodustavad mineraalid

rock-forming minerals

kivimi nimetuse määravad mineraalid, mille sisaldus on tavaliselt üle 10-15%, sageli kuni 50-90%, nad moodustavad olulise osa kivimist, sellisteks mineraalideks on magmakivimites oliviin, pürokseenid, amfiboolid, vilgud, päevakivid, kvarts, settekivimites kvarts, kaltsiit, dolomiit, savimineraalid, moondekivimites vilgud, epidoot, amfiboolid, pürokseenid, granaat jt vt ka teisejärgulised mineraalid, aktsessoorsed mineraalid

kivisüsi

coal

kergestisüttiv settekivim, mille massist üle 50% ja mahust üle 70% moodustab orgaaniline aine (taimede jäänused).

kloriidistumine

chloritization

Fe-Mg silikaatsete mineraalide ümberkristalliseerumine kloriidiks, (kloriidi rühma kihtsilikaatideks). vt ka kloriit, kloriidi rühm

kloriitkilt

chlorite schist

Roheline, enamasti peitkristalne kilt, mis koosneb peamiselt kloriidist

komatiit

komatiite

ultraaluseline Mg-rikas (MgO üle 18m%), Arhaikumis levinud vulkaaniline laavakivim, milles oliviin on kristalliseerunud skeletjate kristallidena luues kivimis nn. spinifeks struktuuri

kompleks

complex

litostratigraafiline üksus, mis võib olla moodustatud erinevatest kivimitüüpidest (sette-, tard-, moondekivimitest). Iseloomulikud on ebakorrapärane litoloogia ja keerulised struktuursed suhted.

konglomeraat

conglomerate

jämeteraline purdkivim, mis koosneb (pool)ümardatud osadest (kruus, veerised, munakad, rahnud), mis on tsementeerunud tavaliselt kaltsiidi, rauaoksiidi, räni või kõvastunud saviga

konkretsioon

concretion

kõva, kompaktne, kerajas või kettakujuline mineraalne moodustis, mis erineb koostiselt ümbriskivimist. Moodustub mineraalide sadenemisel lahustest, tavaliselt purdterast või kivistisest tuuma ümber, kas settekivimis või vulkaanilise kivimi poorides.

kontaktmetamorfism

contact metamorphism

Magmakolde või laavavoolu kontaktipiirkonna kivimites soojuse ja gaasisegude toimel asetleidev moone so. mineraalide ümberkristalliseeumine. vt ka metamorfism

koondstratotüüp

composite-stratotype

stratotüüp, mis on moodustatud rea teatud kihtidele kuuluvate spetsiifiliste vahemike kombineerimisel selleks, et saada viitamiseks sobiv koondstandard

kooniline kurd

conical fold

kurru tüüp, mida saabkirjeldada graafiliselt ühest otsast kinnitatud joone roteeruva liikumisega

koosesinemistsoon

concurrent range zone

Kihtide hulk, mis sisaldab kahe kindla liigi esinemistsooni ühisosa. See tsooni tüüp võib sisaldada veel teisigi taksoneid, täiendavalt neile, kes on näidatud antud tsooni iseloomulike elementidena, kuid ainult kahte (esimest) iseloomulikku taksonit kasutatakse tsooni piiride defineerimisel. Koosesinemistsooni piirid defineeritakse igas konkreetses läbilõikes kahe defineeriva liigi koosesinemise kõige alumise ja kõige ülemise stratigraafilise leviku kaudu.
Koosesinemistsoon nimetatakse mõlema teda defineeriva ja iseloomustava taksoni järgi.

kooslustsoon

assemblage zone

Kihtide hulk, mis on iseloomustatud kolmest või enamast taksonist koosneva kooslusega (assotsiatsiooniga), mis koos võetuna eristavad teda naabruskihtidest mingi biostratigraafilise tunnuse abil. ... Kooslustsooni nimi tuletatakse antud fossiilse koosluse ühe väljapaistvama ja diagnostilisema taksoni nimest.

korrelatsioon

correlation

stratigraafiliste üksuste üksteisele vastandamine mõne tunnuse või stratigraafilise asendi järgi. Korrelatsiooni tüüp näidatakse ära vastava eessõnaga (nt litokorrelatsioon, biokorrelatsioon, kronokorrelatsioon).

kraaton

craton

kontinendi tuumiku moodustav, (valdavalt) Eelkambriumis konsolideerunud ja jäigastunud, tektooniliselt väheaktiivne mandrilise maakoore ulatuslik struktuuriüksus/plokk, mis oma geoloogilise ehituse ja tektooniliste protsesside intensiivsuse poolest vastandub orogeensetele/geosünklinaalsetele vöönditele

Kriit

Cretaceous

Geoloogilise ajaskaala geokronoloogiline alajaotus - ajastu. Kuulub Mesosoikumisse e. Keskaegkonda koos talle eelneva Juura ja Triiase ajastuga. Jaguneb kaheks ajastikuks: Vara- ja Hilis-Kriit. Kriidi ajastut (kestus ca 145 milj. a. - 66 milj. a. (ESK-2016)) iseloomustavad Pangea superkontinendi edasine lagunemine - moodustuvad tänapäevased kontinendid; lubiskeletiga nannoplanktoni ja foraminifeeriderohkus (mille tõttu tekkisid massiivsed kriidilasundid; Kriidi keskel tugevad kasvuhoonetingimused; õistaimede ja dinosauruste domineerimine. Kriidi ajastu lõpetas asteroidi impaktsündmus.

Kriit

Cretaceous

Geoloogilise ajaskaala kronostratigraafiline alajaotus - ladestu. Alumine piir, mis on ühtlasi Juura ladestu ülemiseks piiriks, ei ole veel ametlikult kinnistatud (vanus ca 145 milj. a. (ESK-2016). Ülemine piir, mis on ühtlasi Kainosoikumi e Uusaegkonna alumiseks piiriks on kinnistatud globaalse piiristratotüübi ning piiripunktiga (GSSP, vanus 66 milj.a. (ESK-2016)) Tuneesias ning seda iseloomustab iriiidiumi geokeemiline anomaalia. Nimetus on tuletatud ladinakeelsest sõnast creta, mis tähendab kriiti.

kristalne kilt

schist

Plaatja so. kildalise tekstuuriga, makroskoopiliselt eristuvate kristallidega tugevalt moondunud kivim

kristalne kivim

crystalline rock

termin magmakivimi ja moondekivimi ühiseks tähistamiseks vastandina settekivimile

kronostratigraafia

chronostratigraphy

stratigraafia haru, mis tegeleb kivimkehade ajaliste seoste ja vanuse väljaselgitamisega

kronostratigraafiline klassifikatsioon

chronostratigraphic classification

kivimite korrastamine üksustesse nende vanuse (tekkeaja) põhjal

kronostratigraafiline tase

chronostratigraphic horizon

stratigraafiline pind või kokkupuutepind, mis on sünkroonne (kõigis kohtades samavanuseline)

kronostratigraafiline üksus

chronostratigraphic unit

kivimkeha, mis sisaldab kõiki kivimeid, mis moodustusid kindla geoloogilise ajavahemiku vältel

kronotsoon

chronozone

... määratlemata järguga ametlik kronostratigraafiline üksus, mis ei kuulu tavapärasesse kronostratigraafiliste üksuste hierarhiasse. Ta on oma olemuselt geograafiliste piiranguteta kivimkeha, mis on moodustunud mingi geoloogilise iseärasuse tõttu määratletud geokronoloogilise üksuse kestel. Vastavaks geokronoloogiliseks üksuseks on kroon.

kroon

chron

kronotsooni geokronoloogiline vaste, ajavahemik, mille jooksul moodustusid kronotsooni kivimid

Krüogeen

Cryogenian

Geoloogilise ajaskaala geokronoloogiline alajaotus - ajastu. Kuulub Neoproterosoikumi aegkonda koos talle eelneva Toni ajastu ja järgneva Ediacara ajastuga. Krüogeeni ajastule (ca 720-635 milj. a tagasi [ESK-2016]) olid iseloomulikud laiahaardelised (globaalsed) jäätumised.

Krüogeen

Cryogenian

Geoloogilise ajaskaala kronostratigraafiline alajaotus - ladestu. Alumine piir on defineeritud numbrilise aja (GSSA, vanus ca 720 milj. a [ESK-2016]) järgi, ülemine piir on kinnistatud globaalse piiristratotüübi ning piiripunktiga (GSSP, vanus ca 635 milj. a [ESK-2016]). Krüogeeni ladestule on iseloomulikud jääaegade setted. Nimetus on tuletatud sõnadest Cryos - jää ja genesis - sünd.

ksenoliit

xenolith, inclusion

vanema kivimi fragment e tükk magmakivimis, mis on säilitanud suures osas oma esialgse koostise

kuppel

dome

ovaalne või ümara kujuga antiklikaalne kurdstruktuur

kurd

fold

algselt tasapinnaliste kivimkihtide deformeerumisel tekkinud laineline, voldiline geoloogiline struktuur

kurrutus

folding

kurdude tekkimine maakoore plastilisel deformeerumisel, enamasti tektoonilise liikumise tagajärjel

kuum täpp

hot spot

saja, mõnesaja km läbimõõduga vulkaaniline ala Maa pinnal, mis on tekkinud vahevööst tõusnud magmapluumi kohale. [Havaii saared Vaikses ookeanis]

kvartsdioriit

quartz diorite

Dioriit, milles on 5-20% kvartsi

kvartsiit

quartzite

liivakivi moondeprodukt, sõltuvalt lisandmineraalidest ja moonde astmest võib peale kvartsi sisaldada selliseid mineraale nagu granaat, sillimaniit, pürokseen jt vt ka liivakivi, kvarts

kvartsporfüür

quartz porphyry

porfüürne vulkaaniline v hüpabüssaalne kivim, mis sisaldab kvartsi ja leelispäevakivi suuremaid kristalle (fenokristalle) mikro- v peitkristalses põhimassis. Enamus Euroopa petrolooge loevad kvartsporfüürideks kivimeid, mis on Mesosoikumist vanemad, nooremaid sama koostisega kivimeid nimetatakse rüoliitideks

küaniit-granaat-biotiitgneiss

kyanite-garnet-biotitegneiss

tüüpiline amfiboliitse faatsiese metamorfismi kivim, esineb väga sageli Valgemere kurrutusvööndis, sageli on migmatiseeritud ja tugevasti kurrutatud vt ka küaniit, granaadi rühm, gneiss

küllustsoon

abundance zone

Kihtide hulk, milles konkreetse taksoni või taksonite grupi esinemissagedus on oluliselt suurem kui naaberkihtides. Küllustsooni piirid defineeritakse biotasemetega, millega risti esineb märkimisväärne muutus tsooni iseloomustava(te) taksoni(te) arvukuses. Nimi. Küllustsoon saab oma nime taksoni(te)lt, kelle oluliselt suuremat arvukust ta esindab.

küünekivigabro

hornblende gabbro

Gabro, milles on üle 5% küünekivi

küünekiviperidotiit

hornblende peridotite

Peridotiit, milles küünekivi on üle 5%

laava

lava

maakoore lõhedest v vulkaanilõõridest väljavoolav taignataoline hõõguv tulikuum (1000-1400○ C), kivisula, mis maapinnal laiali valgudes moodustab laavavoole v -katteid [Euroopas on kõige tuntumad Itaalias ja Islandil]

labradoriit e. anortosiit

labradorite

magmaline kivim, mis koosneb peamiselt labradori koostisega plagioklassist, sageli väga dekoratiivne, küütleb sinistes ja rohelistes toonides vt ka labrador, plagioklassi rühm

lade

stage

kõik kivimid, mis on moodustunud mingi kokkuleppelise aja (ea) kestel; kronostratigraafilise hierarhia madalaimat järku üksus

ladekond

erathem

kronostratigraafiline üksus, mis koosneb ladestute rühmast; geokronoloogiliseks vasteks on aegkond. Ladekondade nimed peegeldavad Maal valitsenud elu pöördepunkte: Paleosoikum (vana elu), Mesosoikum (vahepealne elu) ja Kainosoikum (kaasaegne elu).

ladem

eonothem

kronostratigraafiline üksus geokronoloogilise vastega "eoon". Üldiselt tunnustatakse kolme lademit. Need on (alates vanimast) Arheosoikum, Proterosoikum ja Fanoerosoikum. Esimesed kaks ühendatakse tavaliselt nimetuse alla Eelkambrium. Igal eoonil on temale vastava lademi nimi.

ladestik

series

kronostratigraafiline üksus, mis asetseb hierarhiliselt lademest ülevalpool ja ladestust allpool. Ladestiku geokronoloogiliseks vasteks on ajastik.

ladestu

system

kronostratigraafilise hierarhia kõrgemat järku üksus, ülevalpool ladestikku ja allpool ladekonda. Ladestu geokronoloogiliseks vasteks on ajastu.

lamav murranguplokk

footwall block

kivimiplokk, mis horisontaal- või kaldmurrangu korral asub murrangu suhtes allpool

lapilli tuff

lapilli tuff

lapillirikas kivistunud vulkaaniline tuhk

lapillid. Iga eraldi osakest nimetatakse lapillus

lapilli

Vulkaani purskel väljapaisatud kivimaines, tükkide mõõduga 2-64mm. Sellest peenem fraktsioon moodustab vulkaanilise tuha, jämedam vulkaanilised pommid

lapillikivim

lapillistone

püroklastiline kivim, mis koosneb peamiselt lapillidest

lasuv murranguplokk

hanging wall block

kivimiplokk, mis horisontaal- või kaldmurrangu korral asub murrangu suhtes pealpool

leelisbasalt

alkali basalt

aktsessoorset feldspatoidi sisaldav basalt, IUGS klassifikatsiooni järgi ränist küllastamata basalt, mis sisaldab normatiivset nefeliini

leeliseline magmakivim

alkali rock

Magmakivim, mille Na- või K-sisaldus on anomaalselt suur võrreldes tema ränisisaldusega

leelisgabro

alkali gabbro

leelisbasaldi plutooniline ekvivalent, sisaldab plagioklassi (kuni An50), klinopürokseeni ja oliviini, koos mõningases koguses leelispäevakivi, nefeliiini v analtsiimiga

leelispäevakivi graniit

alkali-feldspar granite

Graniit, milles plagioklass on albiitse koostisega. IUGS klassifikatsiooni järgi Q=20-60 ja P‹10

leelispäevakivi süeniit

alkali-feldspar syenite

IUGS klassifikatsioon järgi plutooniline kivim, kus Q=0-5 ja P‹10, kivim koosneb valdavalt pertiitsest K-päevakivist, tumedad mineraalidon F-rikas biotiit, ägiriin, arfedsoniit jt

leelispäevakivi trahhüüt

alkali-feldspar trachyte

IUGS klassifikatsiooni järgi vulkaaniline kivim trahhüüt, mille P‹10

leelispäevakivi tšarnokiit

alkali-feldspar charnockite

IUGS klassifikatsiooni järgi rombilist pürokseeni sisaldava leelispäevakivi graniidi ekvivalent

leelispäevakivi-kvartssüeniit

alkali-feldspar quartz syenite

IUGS klassifikatsiooni järgi plutooniline kivim, mille Q=5-20% ja P‹10

lektostratotüüp

lectostratotype

korrektselt määratud algupärase (holo)stratotüübi puudumise tõttu valitud stratotüüp varemkirjeldatud stratigraafilise üksuse jaoks

lektotüüp

lectotype

Rahvusvahelise zooloogilise nomenklatuuri alusel on lektotüüp üks süntüüpidest, mis hiljem valitakse liigi nimekandjaks. Ülejäänud süntüübid muutuvad seejärel paralektotüüpideks ja ei ole enam nimekandjad.

lertsoliit

lherzolite

peridotiit, mis koosneb peamiselt oliviinist, klino- ja ortopürokseenist, kahepürokseeniga peridotiit, nimetuse sai Lertsi järve järgi Püreneedes, IUGS klassifikatsiooni järgi plutooniline kivim, kus M on võrdne v suurem kui 90%, ol=40-90%, opx›5% ja cpx›5%

leuko- e. leukokraatne

leuco-

Eesliide e. täiend normaalsest heledavärvilisemale kivimile (leukogabroid, leukodioriit, leukokraatne graniit jne), vastand: mela-, melanokraatne

litostratigraafia

lithostratigraphy

stratigraafia osa, mis tegeleb maakoore kivimite kirjeldamise ja nomenklatuuriga nende litoloogia ja stratigraafiliste suhete alusel

litostratigraafiline klassifikatsioon

lithostratigraphic classification

kivimkehade korrastamine üksusteks nende litoloogiliste omaduste ja stratigraafiliste suhete alusel

litostratigraafiline tase

lithostratigraphic horizon

litostratigraafilise muutuse pind, tavaliselt mõne litostratigraafilise üksuse piir või litoloogiliselt selgelt eristuv õhuke kiht mõne litostratigraafilise üksuse piires

litostratigraafiline üksus

lithostratigraphic unit

litoloogiliste omaduste alusel ja stratotüübi abil piiritletud kivimkeha. Võib koosneda sette-, tard- või moondekivimeist. Litostratigraafilise üksuse lateraalse ulatuse määrab ära tema diagnostiliste litoloogiliste tunnuste pidevus. Üksuste hierarhiline jaotus suuremast väiksema suunas on järgmine: ülemkihtkond, kihtkond, kihistu, kihistik, kihid.

Llandovery

Llandovery

Geoloogilise ajaskaala geokronoloogiline alajaotus - ajastik. Kuulub Vanaaegkonna Siluri ajastusse koos talle järgnevate Wenlocki, Ludlowi ja Přidoli ajastikega. Talle eelneb Hilis-Ordoviitsiumi ajastik. Ajaline kestus 443.8 - 433.4 milj.a.

Llandovery

Llandovery

Geoloogilise ajaskaala kronostratigraafiline alajaotus - ladestik. Alumine piir on kinnistatud globaalse piiristratotüübi ning piiripunktiga (GSSP, vanus ca 443.8 milj.a. (ESK-2016)) Šotimaal ning seda iseloomustab graptoliidi Akidograptus ascensus esmailmumine. Ülemine piir, mis on ühtlasi ka Wenlocki ladestiku alumiseks piiriks, on kinnistatud GSSP-ga (vanus ca 433.4 milj.a. (ESK-2016) UK-s. Nimetatud tüüpala järgi Dyfedis Lõuna-Walesis. Vastavaks geokronoloogiliseks üksuseks on Llandovery ajastik.

Ludlow

Ludlow

Geoloogilise ajaskaala geokronoloogiline alajaotus - ajastik. Kuulub Vanaaegkonna Siluri ajastusse koos talle eelnevate Llandovery ja Wenlocki ning järgneva Přidoli ajastikuga. Ajaline kestus 427.4 - 423 milj.a.

Ludlow

Ludlow

Geoloogilise ajaskaala kronostratigraafiline alajaotus - ladestik. Alumine piir on kinnistatud globaalse piiristratotüübi ning piiripunktiga (GSSP, vanus ca 427.4 milj.a. (ESK-2016)) UK-s ning seda iseloomustab graptoliidi Saetograptus (Colonograptus) varians esmailmumine. Ülemine piir, mis on ühtlasi ka Přidoli ladestiku alumiseks piiriks, on kinnistatud GSSP-ga (vanus ca 423 milj.a. (ESK-2016) Tšehhis ning seda iseloomustab graptoliidi Monograptus parultimus esmailmumine. Nimetatud Inglismaal Shropshires Ludlow linna lähistel asuva tüüpala järgi. Vastavaks geokronoloogiliseks üksuseks on Ludlow ajastik.

lõhede sagedus

joint frequency

lõhede arv pindalaühiku kohta

lõhede tihedus

joint density

lõhede arv lõhede kogupikkuse kohta

lõhede vahekaugus

joint spacing

lõhede kaugus teineteisest ühes lõhevööndis; mõõdetakse risti lõhepinnaga

lõhepoorsus

fracture porocity

kivimi purunemisel (lõhenemisel, killustumisel) tekkinud tühemike arvel moodustunud poorsus

lääts

lense

läätsekujuline kivimkeha, mille litoloogiline koostis erineb ümbriskivimi omast [SJ]

maavärin

earthquake

maapinna lühiajaline äkiline liikumine (vappumine), mis on tingitud Maa sisemuse kivimitesse aeglaselt kogunenud pingete järsust vabanemisest

maavärina kese

epicenter

maavärina kolde projektisioon maapinnal

maavärina kolle

focus

koht Maa sisemuses, kus kivimite deformatsioonienergia muutub elastseks laineenergiaks

magma

magma

looduslik, kivimi sulamisel maapõues tekkiv tulikuum vedel kivisula, mis on võimeline tekkekohast tõusma lasuvaisse kivimikihtidesse ning välja purskuma vulkaanidest

magma differentseerumine

magmatic differentiation

kõik protsessid, mille käigus magma tardub kivimiks

magmakamber e.magmakolle

magma chamber

magma reservuaar, mis paikneb maapõues mõne kuni mõnekümne km sügavusel, on vulkaanilise materjali allikas

magmakivim

magmatic rock

magma tardumisel tekkinud vulkaaniline v intrusiivne kivim

Magmakivimite klassifikatsioon

magmatic rock classification

Magmakivimeid rühmitatakse nii magma tardumiskeskkonna (effusiivne e. vulkaaniline, intrusiivne e.süvakivimiline, lõheline e.soonkivimiline), kivimite ränisisalduse (SiO2 massi%) või mineraalse koostise (IUGS klassifikatsioon) alusel. Laialt on levinud rühmitamine SiO2 massi% järgi: ultra-aluselisteks (SiO2 35-45 m%), aluselisteks (SiO2 45-52 m%), keskmisteks (SiO2 52-63m%) ja happelisteks (SiO2 63-75m%) magmakivimiteks. Omaette grupi moodustavad looduses vähem levinud kõrgenenud K ja Na sisaldusega leeliselised magmakivimid. Rahvusvahelise Geoloogiateaduste Liidu soovitatav magmakivimite mineraloogiline rühmitamine (IUGS klassifikatsioon) põhineb enamasti mikroskoobis määratavail kvartsi (Q), plagioklassi (P), leelispäevakivi (A) ja feldspatoidi (F) kogustel. Ultraaluselisi magmakivimeid klassifitseeritakse siin Fe-Mg mineraalide (M) sisalduse järgi, kus ol tähistab oliivini, opx ortopürokseeni, cpx klinopürokseeni ja hbl küünekivi protsenti.

magmaline assimilatsioon

magmatic assimilation

liikumisel maakoores võib magma haarata kaasa ümbritsevate kivimite tükke (ksenoliite) ja osaliselt isegi sulatada neid. Sellisest magmast kristalliseerunud kivimeid võib lugeda hübriidseteks v kontamineerituteks, vt ka ksenoliit, restiit

magnetostratigraafia

magnetostratigraphy

stratigraafia haru, mis tegeleb kivimkehade magnetiliste tunnustega

magnetostratigraafiline klassifikatsioon

magnetostratographic classification

kivimkehade korrastamine üksustesse lähtudes kivimite magnetiliste karakteristikute erinevustest

magnetostratigraafiline polaarsuse klassifikatsioon

magnetostratigraphic polarity classification

kivimkehade korrastamine üksustesse, mis põhinevad jääkmagnetismi polaarsuses ilmnevatel muutustel vastavalt Maa magnetvälja polaarsuse pöördumistele

magnetostratigraafiline polaarsuse üksus

magnetostratigraphic polarity unit

kivimkeha, mida iseloomustab magnetiline polaarsus sel moel, et teda on võimalik eristada naaberkivimitest

magnetostratigraafiline polaarsuse üleminekutsoon

magnetostratigraphic polarity-transition zone

Mõistet peaks kasutama juhul, kui polaarsuse muutus leiab aset kindlas kihtide intervallis. Magnetostratigraafilised polaarsuse üleminekutsoonid on heaks aluseks magnetostratigraafiliste polaarsuse üksuste piiride tähistamisel.

magnetostratigraafiline polaarsuspöörde tase

magnetostratigraphic polarity-reversal horizon

... pind või õhuke üleminekuintervall, millega risti muutub magneetilise polaarsuse suund (toimub pöördumine). Seal, kus polaarsuse muutus leiab aset kindlas kihtide intervallis, peaks kasutama mõistet "magnetostratigraafilise polaarsuse üleminekutsoon". Magnetostratigraafilised polaarsuspöörde tasemed ja polaarsuse üleminekutsoonid on heaks aluseks magnetostratigraafiliste polaarsuse üksuste piiride tähistamisel.

magnetostratigraafiline üksus

magnetostratigraphic unit

kivimkeha, mis ühendab endas sarnaste magnetiliste tunnustega kivimeid sel moel, et teda on võimalik eristada naaberkivimitest

magnituud

earthquake magnitude

mõõtühik maavärina võimsuse mõõtmiseks

meimetsiit

meimechite

ultraaluseline vulkaaniline kivim, mille klaasjas põhimassis on oliviini fenokristallid

mela- e. melanokraatne

mela-

Eesliide e. täiend normaalsest tumedavärvilisemale kivimile (melagabroid, meladioriit, melanokraatne graniit jne), vastand: leuko- e. leukokraatne

Mercalli skaala

mercalli scale

maavärina intensiivsuse hinnanguline skaala, mis põhineb tema mõju ja kahjustuste kirjeldusel

Mesoarhaikum

Mesoarchean

Geoloogilise ajaskaala geokronoloogiline alajaotus - aegkond. Kuulub Arhaikumi eooni koos talle eelnevate Eo- ja Paleoarhaikumi ning järgneva Neoarhaikumi aegkonnaga. Paleoarhaikumi ajaline kestus 3200-2800 milj.a. (ESK-2016).

Mesoproterosoikum

Mesoproterozoic

Geoloogilise ajaskaala geokronoloogiline alajaotus - aegkond. Kuulub Proterosoikumi eooni koos talle eelneva Paleoproterosoikumi ja järgneva Neoproterosoikumi aegkonnaga. Mesoproterosoikum (ajalise kestusega 1600-1000 milj.a. (ESK-2016)) jaguneb omakorda kolmeks ajastuks: Calymm, Ectas ja Sten.

Mesoproterosoikum

Mesoproterozoic

Geoloogilise ajaskaala kronostratigraafiline alajaotus - ladekond. Nii alumine kui ülemine piir on määratud numbrilise aja (GSSA: 1600 - 1000 milj.a.; ESK-2016) järgi. Vastavaks geokronoloogiliseks üksuseks on Mesoproterosoikumi aegkond.

Mesosoikum

Mesozoic

Geoloogilise ajaskaala geokronoloogiline alajaotus - aegkond. Kuulub Fanerosoikumi eooni koos talle eelneva Paleosoikumi e. Vanaaegkonna ning järgneva Kainosoikumi e. Uusaegkonnaga. Jaotub kolmeks ajastuks: Triiaseks, Juuraks ja Kriidiks. Ajaline kestus 252.17 - 66 milj. a.

Mesosoikum

Mesosoic

Geoloogilise ajaskaala kronostratigraafiline alajaotus - ladekond. Nii alumine kui ülemine piir on kinnistatud globaalse piiristratotüübi ning piiripunktiga (GSSP). Alumist piiri (vanus ca 252.17 milj.a., ESK-2016) iseloomustab konodondi Hindeodus parvus esmailmumine, ülemist piiri, mis on ühtlasi ka Kainosoikumi e. Uusaegkonna alumiseks piiriks (vanus ca 66 milj. a., ESK-2016) iseloomustab iriidiumi geokeemiline anomaalia. Vastavaks geokronoloogiliseks üksuseks on Mesosoikumi aegkond.

meteoriit

meteorite

maapinnale ühe tükina v osadena kukkunud taevakeha (meteroid), mis ei aurustunud täielikult Maa atmosfääri läbimisel vt ka meteoroid

meteoroid

meteoroid

kosmoses liikuv tahke keha, mis erineb asteroididest väiksemate mõõdete poolest

migma

migma

kõva kivimi ja vedela sula segu, mis on süvakoores võimeline plastiliselt voolama

migmatiit

migmatite

Magma-moondeline segakivim, milles kivisulast tardunud heleroosakas kvarts-päevakivirikas osa, leukosoom, võib moodustada kihte, võrgustikku, pesi jne. tumedas, Fe-Mg silikaatiderikkas, ülessulamata kivimosas, melanosoomis

migmatiitgraniit

migmatite granite

mandrikoore regionaalsel moondel kivimite osalise ülessulamise käigus tekkinud mikrokliingraniitne kivim

mikropaleontoloogia

micropalaeontology

mikrofossiilide uurimisega tegelev teadusharu

Mississippi

Mississippian

Geoloogilise ajaskaala geokronoloogiline alajaotus - alam-ajastu (nö Vara-Karbon). Kuulub Vanaaegkonna Karboni ajastusse koos talle järgneva Pennsylvania alam-ajastuga (nö Hilis-Karbon). Kestus 358.9 - 323.2 milj. a. (ESK-2016).

Mississippi

Mississippian

Geoloogilise ajaskaala kronostratigraafiline alajaotus - alam-ladestu (nö Alam-Karbon). Alumine piir on kinnistatud globaalse piiristratotüübi ning piiripunktiga (GSSP, vanus ca 358.9 milj.a. (ESK-2016)) Prantsusmaal. Ülemine piir, mis on ühtlasi ka Pennsylvania alam-ladestu alumiseks piiriks, on kinnistatud GSSP-ga (vanus ca 323.2 milj.a. (ESK-2016)) Nevadas ning seda iseloomustab konodondi Declinognathodus noduliferus esmailmumine. Nime saanud Mississippi jõe oru järgi.

monoklinaal

monocline

geoloogiline struktuur, kus settekivimite ühesuunaline kallakus ulatuslikul alal on seotud süvamurrangutega

montsodioriit

monzodiorite

K-päevakivi sisaldav dioriit IUGS klassifikatsiooni järgi plutooniline kivim, mille Q=0-5, P=65-90 ja plagioklassi koostis on alla An50

montsogabro

monzogabbro

K-päevakivi sisaldav gabro

montsograniit

monzogranite

Graniit, kus K-päevakivi ja plagioklassi sisaldus on enamvähem võrdne IUGS klassifikatsiooni järgi Q=20-60 ja P=35-65

montsoniit

monzonite

süeniit, mis sisaldab peaaegu võrdselt K-päevakivi ja plagioklassi, mõnikord pisut kvartsi, peamise tumeda mineraalina esineb enamasti augiit. IUGS klassifikatsiooni järgi Q=0-5 ja P=35-65

murrang

fault, fault zone

valdavalt tektoonilistest jõududest tingitud pingetest tekkinud deformatsioon maakoore kivimites, mille puhul on kivimiplokid teineteise suhtes piki purutatud pinda nihutatud

murrangu ruumiline asend

attitude of fault

asend, mis on määratud murrangu või murrangupinna? lasumuselementidega: rõhtsihi, kallakusnurga ja -suunaga

murrangupind

fault plane

murranguplokkide teineteise suhtes nihkumisel tekkinud purunenud kivimite vöönd või ka lõhe kivimites, mis võib olla tasapinnaline või kergelt looklev.

murranguplokk

fault block

kivimiplokk, mis on murrangu tekkimise käigus tektooniliste jõudude toimel algasendist nihutatud

murranguvöönd

fault zone

keerulise geoloogilise ehitusega ala, kus tektoonilised jõud on tekitanud mitmeid paralleelseid rebendrikkeid ehk murranguid

muskoviitgneiss

muscovite gneiss

hele gneiss, kus lisandiks kvartsile ja päevakivile on muskoviit vt ka gneiss

Neoarhaikum

Neoarchean

Geoloogilise ajaskaala geokronoloogiline alajaotus - aegkond. Kuulub Arhaikumi eooni koos talle eelnevate Eo-, Paleo- ja Mesoarhaikumiga. Paleoarhaikumi ajaline kestus 2800-2500 milj.a. (ESK-2016).

Neoproterosoikum

Neoproterozoic

Geoloogilise ajaskaala geokronoloogiline alajaotus - aegkond. Kuulub Proterosoikumi eooni koos talle järgnevate Meso- ja Paleoproterosoikumi aegkonnaga. Neoproterosoikum (ajalise kestusega 1000-541 milj.a. (ESK-2016)) jaguneb omakorda kolmeks ajastuks: Ton, Cryogeen ja Ediacara.

neostratotüüp

neostratotype

uus stratotüüp, mis asendab hävinud, mattunud või muul moel juurdepääsmatuks muutunud stratotüübi

neotüüp

neotype

Termin, mida kasutatakse liikide ja teiste taksonite teadusliku nimetamise juures. Rahvusvahelise zooloogilise nomenklatuuri alusel on neotüübiks üksikeksemplar, mis on määratud liigi nimekandjaks, kui algne tüüpeksemplar on kas kadunud või hävinud. Sellisel juhul määrab liigi neotüüp.

nomenklatuur

nomenclature

taksonite nimetamine ja sellega seonduvad protseduurid, reeglid

noriit

norite

Aluseline, plagioklassi ja rombilist pürokseeni sisaldav süvakivim

normaalmurrang

normal fault

vertikaalsihiline murrang, kus lasuv plokk on nihkunud lamava ploki suhtes allapoole; on tekkinud maakoore venituspinge väljas

nurkpõiksus

angular unconformity

põiksus, kus temast üleval- ja allpool asuvad kihipinnad on teineteise suhtes nurga all

ofioliit, ofioliitne kompleks

ophiolite

ookeanilise maakoore läbilõiget peegeldav kivimkompleks (alt üles): Moho piiripealne suhteliselt massiivne gabro (ca 2 km), sellele järgnev iseloomulik vertikaalseisse rebendlõhedesse intrudeerunud daikide kompleks (ca 2-3 km), millel lasuvad basaltsed padilaavad (ca 2 km) ja kõige ülemistena jaspisteks moondunud ränimudad (ca1 km) [tüüpiliseks ofioliidiks on Jormua kompleks Soomes Kajaani linna lähedal]

opaakne e. läbipaistmatu mineraal

opaque mineral

Õhikus (0.03 mm paksusena) läbipaistmatu mineraal

Ordoviitsium

Ordovician

Geoloogilise ajaskaala geokronoloogiline alajaotus - ajastu. Kuulub Paleosoikumi e. Vanaaegkonda koos talle eelneva Kambriumi ja järgneva Siluri, Devoni, Karboni ja Permi ajastuga. Ordoviitsiumi ajastu jaguneb Vara-, Kesk- ja Hilis-Ordoviitsiumi ajastikeks. Ordoviitsiumi ajastut (kestus 485.4 - 443.8 milj. a. (ESK-2016)) iseloomustab kiire ja stabiilne biootiline mitmekesistumine, Vara-Ordoviitsiumis valitsenud sooja ("kasvuhoone"-) kliima jahenemine, globaalne jäätumine ja massiline väljasuremine ajastu lõpus; tugevad eustaatilised meretaseme kõikumised, pandeemiliste planktiliste graptoliitide ja konodontide ilmumine ja mitmekesistumine, bentilise fauna provintsialism, Iapetuse ookeani ümbritsevate tektooniliste plaatide ümberorganiseerumine ja migratsioon ning lõunapooluse liikumine Põhja-Aafrikast Kesk-Aafrikasse.

Ordoviitsium

Ordovician

Geoloogilise ajaskaala kronostratigraafiline alajaotus - ladestu. Alumine piir on kinnistatud globaalse piiristratotüübi ning piiripunktiga (GSSP, vanus ca 485.4 milj.a.) Newfoundlandis ning seda iseloomustab konodondi Iapetognathus fluctivagus esmailmumine. Ülemine piir, mis on ühtlasi ka Siluri ladestu alumiseks piiriks, on kinnistatud GSSP-ga (vanus ca 443.8 milj.a.) Šotimaal ning seda iseloomustab graptoliidi Akidograptus ascensus esmailmumine. Nimetatud Põhja-Walesi muistse hõimu Ordovices järgi. Vastavaks geokronoloogiliseks üksuseks on Ordoviitsiumi ajastu.

orogeenne vöönd

orogenic belt

piki mandriäärt või mandri sisealal arenev tektooniliselt aktiivne kurdmäestikuline vöönd

Orosir

Orosirian

Geoloogilise ajaskaala geokronoloogiline alajaotus - ajastu. Kuulub Paleoproterosoikumi aegkonda koos talle eelnevate Sideri ja Rhyaci ning järgneva Statheri ajastuga. Orosiri ajastut (kestus 2050-1800 milj.a. (ESK-2016)) iseloomustavad globaalsed mäetekkeprotsessid.

Orosir

Orosirian

Geoloogilise ajaskaala kronostratigraafiline alajaotus - ladestu. Nii alumine kui ülemine piir on määratud numbrilise aja (GSSA, 2050-1800 milj.a. (ESK-2016)) järgi. Nimetus on tuletatud sõnast orosira, mis tähendab mäeahelikku. Vastavaks geokronoloogiliseks üksuseks on Orosiri ajastu.

ovoid

ovoid

Ümardunud kujuga kristall. Väga iseloomulikud on K-päevakivi ovoidid viiburgiidiks nimetatud rabakivigraniidile, kus osa ovoide ümbritseb veel sellele kristalliseerunud rohekas plagioklassi ääris

paakunud tuff, ignimbriit

welded tuff

vulkaanilise tuha ja klaasi rikas püroklastiline kivimmass, mis on paakunud purskematerjali jääksoojuse, katvate kihtide raskuse ja kuumade gaaside keskkonnas, ning on vöödilise v kihilise ehitusega

Paleoarhaikum

Paleoarchean

Geoloogilise ajaskaala geokronoloogiline alajaotus - aegkond. Kuulub Arhaikumi eooni koos talle eelneva Eoarhaikumi ning järgnevate Meso- ja Neoarhaikumi aegkondadega. Paleoarhaikumi ajaline kestus 3600-3200 milj.a. (ESK-2016).

paleobiogeograafia

palaeobiogeography

teadusharu, mis tegeleb kivististe geograafilise leviku uurimisega

paleobioloogia

palaeobiology

teadusharu, mis tegeleb kivistunud organismide bioloogia interpreteerimisega

paleobotaanika

palaeobotany

paleontoloogia haru, mis tegeleb kivistunud taimede uurimisega

paleogeograafia

palaeogeography

Loodusgeograafia haru, mis uurib geoloogilises minevikus Maal valitsenud looduslikke tingimusi. Uuringutulemusteks on nt paleogeograafilised kaardid.

paleogeograafiline kaart

palaeogeographic map

kaart, mis näitab mandrite asendit ja kuju ning võimalikke kliimatingimusi erinevate geoloogiliste ajaperioodide jooksul

paleokeskkond

palaeoenvironment

(elu)keskkond geoloogilises minevikus

paleokooslus

palaeocommunity

Fossiilide kogum, kooslus või koosluste grupp, mis esindab organismide eluaegset kooslust (ehk liike/populatsioone, kes elasid ühes elukohas või mingis kindlas keskkonnas). Tavaliselt on algsest bioloogilisest kooslusest säilinud ainult paremini säilivad isendid või nende osad, kuna pehmed koed säilivad väga harva.

paleontoloog

paleontologist

teadlane, kes uurib kivistisi (ehk fossiile)

paleontoloogia

palaeontology

teadusharu, mis uurib minevikus elanud organismide kivistunud jäänuseid

Paleoproterosoikum

Paleoproterozoic

Geoloogilise ajaskaala geokronoloogiline alajaotus - aegkond. Kuulub Proterosoikumi eooni koos talle järgnevate Meso- ja Neoproterosoikumi aegkonnaga. Paleoproterosoikum (ajalise kestusega 2500-1600 Ma (ESK-2016)) jaguneb omakorda neljaks ajastuks: Sider, Rhyac, Orosir, Stather.

Paleoproterosoikum

Paleoproterozoic

Geoloogilise ajaskaala kronostratigraafiline alajaotus - ladekond. Nii alumine kui ülemine piir on määratud numbrilise aja (GSSA: 2500 - 1600 milj.a.; ESK-2016) järgi. Vastavaks geokronoloogiliseks üksuseks on Paleoproterosoikumi aegkond.

Paleosoikum

Paleozoic

Geoloogilise ajaskaala geokronoloogiline alajaotus - aegkond. Kuulub Fanerosoikumi eooni koos talle järgnevate Mesosoikumi e. Keskaegkonna ning Kainosoikumi e. Uusaegkonnaga; talle eelneb Proterosoikumi eooni Neoproterosoikumi aegkond. Paleosoikum jaotub kuueks ajastuks: Kambrium, Ordoviitsium, Silur, Devon, Karbon ja Perm. Ajaline kestus 541 - 252.17 milj. a.

Paleosoikum

Paleozoic

Geoloogilise ajaskaala kronostratigraafiline alajaotus - ladekond. Nii alumine kui ülemine piir on kinnistatud globaalse piiristratotüübi ning piiripunktiga (GSSP). Alumist piiri (vanus ca 541 milj.a., ESK-2016) iseloomustab jälgfossiili Trichophycus pedum esmailmumine, ülemist piiri (vanus ca 252 milj. a., ESK-2016) iseloomustab konodondi Hindeodus parvus esmailmumine. Vastavaks geokronoloogiliseks üksuseks on Paleosoikumi aegkond.

paleozooloogia

paleozoology

paleontoloogia haru, mis tegeleb fossiilsete loomade uurimisega

paleoökoloogia

palaeoecology

Paleontoloogia haru, mis tegeleb mineviku eluvormide ning neid ümbritsenud keskkonna vaheliste suhete uurimisega. Informatsiooni allikaks on kivistis ja kivistist ümbritsev sete. Organismid on oma elukeskkonnaga nii füüsiliselt, keemiliselt kui bioloogiliselt kohastunud. Paleoökoloogia uurib neid kohastumisi ning organismide ja nende elukeskkonna vahelisi suhteid fossiilsete organismide puhul.

palünoloogia

palynology

tänapäevase ja fossiilse õietolmu ning eoste uurimisega (struktuur, klassifikatsioon, levik) tegelev teadusharu

paralektotüüp

paralectotype

Rahvusvahelise zooloogilise nomenklatuuri koodeksi alusel muutuvad paralektotüüpideks kõik algsed süntüübid kui nende seast on välja valitud üks lektotüüp. Paralektotüübid ei ole nimekandjad. Vt lektotüüp, süntüüp.

parastratotüüp

parastratotype

lisastratotüüp, mida autor kasutab holostratotüübis halvemini esindatud, kuid tema jaoks oluliste nähtuste illustreerimiseks

paratüüp

paratype

Termin, mida kasutatakse liikide ja teiste taksonite teadusliku nimetamise juures. Zooloogilise nomenklatuuri koodeksi alusel on paratüübiks kõik eksemplarid, mida kasutati liigi esmasel kirjeldamisel, va holotüüp.

pealenihkemurrang

thrust fault

Kerkemurrang, mille kallakusnurk on <45°

pegmatiit

pegmatite

suurte (üle 5cm), sageli ülisuurte kristallidega magmakivim, moodustab sooni, läätsi, stokke ja korrapäratuid kehi, eriti graniidi batoliitide ülaosades.

pegmatiitne staadium

pegmatitic stage

magma kristalliseerumise hilisem staadium, kui magma jääksula on rikastunud gaasisegust, millises keskkonnas kristalliseeruvad gigantokristallilised soonkivimid, pegmatiidid ja kus võivad esineda haruldased mineraalid. vt ka pegmatiit, gabropegmatiit

Pennsylvania

Pennsylvanian

Geoloogilise ajaskaala geokronoloogiline alajaotus - alam-ajastu (nö Hilis-Karbon). Kuulub Vanaaegkonna Karboni ajastusse koos talle eelneva Mississippi alam-ajastuga (nö Vara-Karbon). Kestus 323.2 - 298.9 milj. a. (ESK-2016).

Pennsylvania

Pennsylvanian

Geoloogilise ajaskaala kronostratigraafiline alajaotus - alam-ladestu (nö Ülem-Karbon). Alumine piir on kinnistatud globaalse piiristratotüübi ning piiripunktiga (GSSP, vanus ca 323.2 milj.a. (ESK-2016)) Nevadas ning seda iseloomustab konodondi Declinognathodus noduliferus esmailmumine. Ülemine piir, mis on ühtlasi ka Permi ladestu alumiseks piiriks, on kinnistatud GSSP-ga (vanus ca 298.9 milj.a. (ESK-2016)) Kasahstanis ning seda iseloomustab konodondiStreptognathodus "wabaunsensis"esmailmumine. Nime saanud USA Pennsylvania osariigi järgi.

Perm

Permian

Geoloogilise ajaskaala geokronoloogiline alajaotus - ajastu. Kuulub Paleosoikumi e. Vanaaegkonda, koos talle eelneva Karboni, Devoni, Siluri, Ordoviitsiumi ja Kambriumi ajastuga. Jaguneb kolmeks ajastikuks: Ees-Uural, Guadalupe ja Loping. Permi ajastut (kestus 298.9 - 252.17 milj. a. (ESK-2016)) iseloomustavad Pangea superkontinendi liikumine põhja suunas, klimaatilised muutused külmast soojaks, evaporiitide teke; fusuliniidsete foraminifeeride, ammonoidide, sammalloomade ja brahhiopoodide märkimisväärne mitmekesistumine; fusuliniidsete foraminifeeride, trilobiitide, rugooside ja tabulaatsete korallide, merikerade, akantoodide, rüükalade väljasuremine Permi lõpus ning sammalloomade, brahhiopoodide, ammonoidide, haide, luukalade, krinoidide, meriskorpionite, orstrakoodide ja okasnahksete tugev vähenemine Permi lõpus.

Perm

Permian

Geoloogilise ajaskaala kronostratigraafiline alajaotus - ladestu. Alumine piir, mis on ühtlasi ka Karboni ladestu ülemiseks piiriks, on kinnistatud globaalse piiristratotüübi ning piiripunktiga (GSSP, vanus ca 298.9 milj.a. (ESK-2016)) Kasahstanis ning seda iseloomustab konodondiStreptognathodus "wabaunsensis" esmailmumine. Ülemine piir, mis on ühtlasi ka Keskaegkonna Triiase ladestu alumiseks piiriks, on kinnistatud GSSP-ga (vanus ca 252.17 milj.a. (ESK-2016) Hiinas ning seda iseloomustab konodondi Hindeodus parvus esmailmumine. Nimetatud Permiprovintsi järgi Venemaal. Vastavaks geokronoloogiliseks üksuseks on Permi ajastu.

piiristratotüüp

boundary-stratotype

kindel kihtide järjestus, mis sisaldab kahe stratigraafilise üksuse vahel asuva piiri defineerimiseks vajalikku punkti

piiterliit

piterlite

rabakivigraniidi prismaliste K-päevakivi fenokristallidega erim, milles ovoidid puuduvad.

pikriit

picrite

rohekasmust, ultraaluseline vulkaaniline v hüpabüssaalne kivim, mis sisaldab suurel hulgal oliviini, aga ka pürokseeni, biotiiti, amfibooli ja vähem kui 10% plagioklassi. IUGS klassifikatsiooni järgi sisaldab ‹53massi% SiO2 ja ›18m% MgO ning 2-3m% (Na2O+K2O)

piniit

pinite

peitkristalne, poolamorfne peamiselt muskoviidist koosnev mass, tuhmi halli, rohelise v punakaspruuni värvusega, mis on tekkinud hüdrotermaalselt Al-rikaste mineraalikordieriit, nefeliin, skapoliit spodumeen, päevakivid jt arvel vt ka agalmatoliit, pagodiit

platvorm

platform

ala kraatoni piires, kus Fanerosoikumi eelsed kivimid on kaetud fanerosoiliste settekivimitega

plutoon

pluton

Maakoores kristalliseerunud magmakolle

plutooniline kivim

plutonic rock

maapõues, magmakoldes kristalliseerunud võrdteraline, keskmise- jämekristalliline kivim

Přidoli

Přidoli

Geoloogilise ajaskaala geokronoloogiline alajaotus - ajastik. Kuulub Vanaaegkonna Siluri ajastusse koos talle eelnevate Ludlowi, Llandovery ja Wenlocki ajastikega. Ajaline kestus 423 - 419.2 milj.a.

Přidoli

Přidoli

Geoloogilise ajaskaala kronostratigraafiline alajaotus - ladestik. Alumine piir on kinnistatud globaalse piiristratotüübi ning piiripunktiga (GSSP, vanus ca 423 milj.a. (ESK-2016)) Tšehhis ning seda iseloomustab graptoliidi Monograptus parultimus esmailmumine. Ülemine piir, mis on ühtlasi ka Devoni ladestu alumiseks piiriks, on kinnistatud GSSP-ga (vanus ca 423 milj.a. (ESK-2016) Tšehhis ning seda iseloomustab graptoliidi Monograptus uniformis esmailmumine. Nimetatud Tšehhis Praha lähedal asuva Přídolí piirkonna järgi. Vastavaks geokronoloogiliseks üksuseks on Přidoli ajastik.

Proterosoikum

Proterozoic

Geoloogilise ajaskaala geokronoloogiline alajaotus. Noorim Eelkambriumi eoon kestusega 2500-541 milj.a. (ESK-2016). Talle eelneb Arhaikumi eoon ja järgneb Fanerosoikumi eoon. Proterosoikumi eoon jaguneb kolmeks aegkonnaks: Paleo-, Meso- ja Neoproterosoikumiks.

Proterosoikum

Proterozoic

Geoloogilise ajaskaala kronostratigraafiline alajaotus - ladem. Alumine piir on defineeritud numbrilise aja järgi (GSSA, vanus 2500 milj.a.) järgi, ülemine piir on kinnistatud globaalse piiristratotüübi ning piiripunktiga (GSSP, vanus 541 milj.a.) (ESK-2016, ISC-2016). Vastavaks geokronoloogiliseks üksuseks on Proterosoikumi eoon.

protoliit, moondekivimi lähtekivim

protolith

algkivim, millest on metamorfismi käigus tekkinud moondekivim

ptigmatiitkurrud

ptygmatic folds

Leukosoomi paindelised deformatsioonid migmatiidis vt migmatiit, leukosoom

põhjavee filtratsioon

groundwater movement

põhjavee liikumine veega küllastunud setete ning kivimite poorides ja lõhedes

põhjavee toitumine

recharge

protsess, mille käigus lisandub vett küllastumusvööndisse kas looduslike sademetega või veeringest

põhjaveekiht

aquifer

 vett sisaldav ja andev maapõue osa, mis on piisavalt poorne ja vett läbilaskev, et põhjavesi saaks seal voolata ja sealt saaks võtta põhjavett

põhjaveekogum

body of groundwater

Põhjaveekihis või -kihtides selgesti eristatav veemass.

põhjaveevaru

groundwater storage

 vee kogus põhjaveeressursist mida lubatakse veehaarete abil kasutusele võtta nii, et oleks tagatud põhjavee hea seisundi säilimine.

põhjavesi

groundwater

maakoore küllastumusvööndis sisalduv vesi, mis liigub raskusjõu mõjul

põiksus

unconformity

kivimkehade vahel asuv erosioonipind, oluline katkestus või lünk stratigraafilises kihtide järjestuses. Põiksuse näited: nurkpõiksus, katkestus, diasteem.

põiksusega piiratud üksus

unconformity-bounded unit

kivimkeha, mis on alt ja ülevalt piiratud spetsiifilise, olulise, eelistatavalt piirkondliku või piirkondade vahelise lüngaga stratigraafilises kihtide järjestuses. Põiksusega piiratud üksuse püstitamise ja määramise juures on diagnostiliseks kriteeriumiks kaks teda piiravat põiksust. Põiksusega piiratud üksus võib endas sisaldada teisi stratigraafilisi üksusi.

püroklastiline

pyroclastic

vulkaaniline purdmaterjal, mis on tekkinud plahvatuslike pursete produktina Osakeste suuruse järgi jagatakse püroklastiline materjal vulkaaniliseks tuhaks (osakeste läbimõõduga alla 2mm), vulkaaniliseks liivaks (läbimõõt kuni 2 mm), lapillideks (läbimõõt 2-64 mm) ja pommideks (läbimõõt üle 64 mm) vt ka vulkaaniline liiv, lapillid, vulkaaniline pomm

püroklastiline bretša, plahvatusbretša

explosion breccia

bretša, mis moodustus vulkaani plahvatuslikul purskel

püroklastiline kivim

pyroclastic rock

tsementeerunud püroklastiline materjal

rabakivi

rapakivi

porfüürilaadse struktuuriga graniidi erim, mis sisaldab ovaalseid heledate oligoklassikestadega kaaliumpäevakivikristalle ja idiomorfseid kvartsikristalle

rabakiviapliit

rapakivi aplite

peeneteraline rabakivigraniidi erim, kus praktiliselt puuduvad tumedad mineraalid

rabakivigraniit

rapakivi granite

A-tüüpi, kaaliumgraniit, mille põhimassis võib iseloomulikuna näha musta värvi ümmargust kvartsi. Rabakivigraniitide seas eraldatakse mitmeid erimeid: viiburgiiti (e.ovoidilist rabakivi), piiterliiti, porfüürilist ja apliitset rabakivigraniiti vt ka granitoid A tüüpi

rabakiviporfüür

rapakivi porphyry

rabakivigraniidi porfüüriline erim, kus põhimassis esinevad hajutatult kaaliumpäevakivi fenokristallid

rahvusvaheline zooloogilise nomenklatuuri koodeks

International Code of Zoological Nomenclature

taksonite teadusliku nimetamise süsteem, mis hõlmab endas reegleid ja tavasid teaduslike nimede moodustamiseks ning nende käsitlemiseks

raudmeteoriit

iron meteorite

meteoriit, mis koosneb peamiselt Fe ja Ni tahkest lahusest. vt. Widmanstätteni struktuur.

reovesi

wastewater

üle kahjutuspiiri rikutud ja puhastamist vajav vesi, heitvesi või saastunud sademevesi

Rhyac

Rhyacian

Geoloogilise ajaskaala geokronoloogiline alajaotus - ajastu. Kuulub Paleoproterosoikumi aegkonda koos talle eelneva Sideri ja järgnevate Orosir ja Stather ajastutega. Rhyaci ajastu ajaline kestus on 2300-2050 milj.a. (ESK-2016).

Rhyac

Rhyacian

Geoloogilise ajaskaala kronostratigraafiline alajaotus - ladestu. Nii alumine kui ülemine piir on määratud numbrilise aja (GSSA, 2300-2050 milj.a. (ESK-2016)) järgi. Ladestut iseloomustavad kihilised intrusioonid (laava kihid), millest tuntuim on Bushveldi kompleks. Nimetus on tuletatud sõnast rhyax, mis tähendab laavavoolu. Vastavaks geokronoloogiliseks üksuseks on Rhyaci ajastu.

Richteri skaala

Richter scale

maavärina võimsuse hindalmise skaala, kus mõõtühikuks on magnituud

rift

rift

maakoore venituspinge piirkonnas piki normaalmurranguid tekkiv ulatuslik alang ehk laskunud maakoore plokk

riftiorund

rift valley

piklik negatiivne pinnavorm, mis võib tekkida riftistruktuuri kohale

rõhtsiht

strike

murrangupinna ja horisontaaltasapinna lõikumisel tekkiv kujuteldav joon murrangu pinnal, mille väärtust mõõdetakse asimuudina põhjasuuna suhtes

rüoliit

rhyolite

Graniidi vulkaaniline analoog, milles klaasjas põhimassis levivad tüüpiliselt kvartsi, päevakivi ja biotiidi fenokristallid. IUGS kvalifikatsiooni järgi Q=20-60%, P=10-65%.

seimogramm

seismogram

seismomeetriga registreeritud ja graafiliselt joonistatud võngete jada

seismiline laine

seismic wave

tekib kivimite elastse deformeeriumise laineliselt levikul maapinnas

seismograaf

seismometer

mõõteseade maavärinate registreerimiseks

seritsiidistumine

sericitization

hüdrotermaalne v metamorfne protsess, mis seisneb seritsiidi (so. peeneliblelise muskoviidi) moodustumises ja arenemises teiste, Al-rikaste mineraalide (päevakivid jt) arvel.

serpentiniit

serpentinite

rohekas, ussinahka meenutava värvusega, sageli laiguline kivim, mis koosneb peamiselt serpentiini rühma mineraalidest antigoriidist, krüsotüülist e serpofüüdist ja on tekkinud Fe-Mg silikaatsete mineraalide (oliviin jt.) hüdrotermaalsel moondel, teisejärgulistest mineraalidest on tavalise talk ja kloriit

sete

sediment

tahketest osakestest koosnev materjal, mis tekib kivimite murenemisel, vulkaanipurskel, organismide jäänustest, keemilisel või biokeemilisel teel sadenemisel; kandub edasi tuule, vee või jää mõjul ning setib ja kuhjub lmaismaal või veekogus

settekiht

stratum

kihilise ehitusega settekeha, mis eristub teda ümbritsevatest settekehadest litoloogiliste tunnuste või omaduste tõttu (ld. k stratum, mitmuses strata).

settekivim

sedimentary rock

kivim, mis tekib setete tihenemisel ja kivistumisel

Sider

Siderian

Geoloogilise ajaskaala geokronoloogiline alajaotus - ajastu. Kuulub Paleoproterosoikumi aegkonda koos talle järgnevate Rhyac, Orosir ja Stather ajastuga. Sideri ajastut (kestus 2500-2300 milj.a. (ESK-2016)) iseloomustab laialdane vöödiliste rauaformatsioonide (BIF) moodustumine.

Sider

Siderian

Geoloogilise ajaskaala kronostratigraafiline alajaotus - ladestu. Nii alumine kui ülemine piir on määratud numbrilise aja (GSSA, 2500-2300 milj.a. (ESK-2016)) järgi. Iseloomulikuks on laialdane vöödiliste rauaformatsioonide (ingl. banded iron formations, BIF) esinemine. Nimetus on tuletatud sõnast sideros, mis tähendab rauda. Vastavaks geokronoloogiliseks üksuseks on Sideri ajastu.

silikaatne kivim

siliceous rock

Silikaatsetest mineraalidest koosnev kivim

sill

sill

plaatjas intrusiivne kivimkeha, mis lasub paralleelselt settekivimite kihilisuse v metamorfsete kivimite kildasusega

sillimaniitkvartsiit

sillimanite quartzite

granuliitse metamorfismi läbi teinud savikas liivakivi, millest moodustus oluline kogus (kuni 20%) sillimaniiti vt ka kvartsiit

Silur

Silurian

Geoloogilise ajaskaala geokronoloogiline alajaotus - ajastu. Kuulub Paleosoikumi e. Vanaaegkonda koos talle eelnevate Kambriumi ja Ordoviitsiumi ning järgnevate Devoni, Karboni ja Permi ajastutega. Siluri ajastu jaguneb neljaks ajastikuks: Llandovery, Wenlock, Ludlow, Přidoli. Siluri ajastut (kestus 443.8 - 419.2 milj. a. (ESK-2016)) iseloomustab kiire bioloogilise mitmekesisuse taastumine pärat Ordoviitsiumi lõpu väljasuremissündmust, tugevalt muutlik kliima, eustaatilised mereveetaseme kõikumised, väiksemaskaalaline väljasuremine, maismaa asustamine, Iapetuse ookeani sulgumine, Rheici ookeani kitsenemine ning lõunapooluse liikumine üle Gondwanal asuba Lõuna-Ameerika ja Lõuna-Aafrika.

Silur

Silurian

Geoloogilise ajaskaala kronostratigraafiline alajaotus - ladestu. Alumine piir on kinnistatud globaalse piiristratotüübi ning piiripunktiga (GSSP, vanus ca 443.8 milj.a. (ESK-2016)) Šotimaal ning seda iseloomustab graptoliidi Akidograptus ascensus esmailmumine. Ülemine piir, mis on ühtlasi ka Devoni ladestu alumiseks piiriks, on kinnistatud GSSP-ga (vanus ca 419.2 milj.a. (ESK-2016) Tšehhis ning seda iseloomustab graptoliidi Monograptus uniformis esmailmumine. Nimetatud Walesi muistse hõimu Silures järgi. Vastavaks geokronoloogiliseks üksuseks on Siluri ajastu.

spiliit

spilite

hüdrotermaalselt moondunud basalt, tavaliselt mandlikiviline, kus päevakivid on albiidistunud, koos kloriidi, epidoodi, kaltsedoni, preniidi jt tekkega, sageli esinevad veealustes laavavooludes padilaavadena

spilitisatsioon

spilitization

basaldi hüdrotermaalne albiit-kloriidistumine spiliidiks

spinifeks struktuur

spinifex texture

komatiitides esinev, laava kiirel jahtumisel tekkinud kivimi struktuur, milles oliviin on kristalliseerunud sulgjate, skeletjate kristallidena

Stather

Statherian

Geoloogilise ajaskaala geokronoloogiline alajaotus - ajastu. Kuulub Paleoproterosoikumi aegkonda koos talle eelnevate Sideri, Rhyaci ja Orosiri ajastuga. Statheri ajastut (kestus 1800-1600 milj.a. (ESK-2016) iseloomustab laialdane kratoniseerumine ja kraatonite stabiliseerumine.

Stather

Statherian

Geoloogilise ajaskaala kronostratigraafiline alajaotus - ladestu. Nii alumine kui ülemine piir on määratud numbrilise aja (GSSA, 1800-1600 milj.a. (ESK-2016)) järgi. Nimetus on tuletatud sõnast statheros, mis tähendab stabiilset, kindlat. Vastavaks geokronoloogiliseks üksuseks on Statheri ajastu.

Sten

Stenian

Geoloogilise ajaskaala geokronoloogiline alajaotus - ajastu. Kuulub Mesoproterosoikumi aegkonda koos talle eelnevate Ectasi ja Calymmi ajastutega. Steni ajastul (kestus 1200-1000 milj.a. (ESK-2016) olid orogeneetiliselt aktiivsed platvormidevahelised kitsad polümetamorfsed vööd.

Sten

Stenian

Geoloogilise ajaskaala kronostratigraafiline alajaotus - ladestu. Nii alumine kui ülemine piir on määratud numbrilise aja (GSSA, 1200-1000 milj.a. (ESK-2016)) järgi. Nimetus on tuletatud sõnast stenos, mis tähendab kitsast. Ladestut iseloomustavad kitsad tugeva moonde vööd. Vastavaks geokronoloogiliseks üksuseks on Steni ajastu.

stratigraafia

stratigraphy

geoloogia valdkond, mis selgitab maakoore koosseisu kuuluvate kivimite ja setendite ruumilist levikut ning omavahelisi suhteid. Tuletatud sõnadest stratum (ld. k.) ja graphia (kr. k.).

stratigraafia

stratigraphy

geoloogia valdkond, mis selgitab maakoore koosseisu kuuluvate kivimite ja setendite ruumilist levikut ning omavahelisi suhteid. Tuletatud sõnadest stratum (ld. k.) ja graphia (kr. k.).

stratigraafiline klassifikatsioon

stratigraphical classification

maakoort moodustavate kivimite ja setendite grupeerimine üksusteks

stratigraafiline nomenklatuur

stratigraphic nomenclature

stratigraafilistele üksustele omistatud nimede süsteem

stratigraafiline üksus

stratigraphic unit

kivimkeha, mille levikut saab piiritleda tema litoloogilise koostise (litostratigraafiline üksus), fossiilide sisalduse (biostratigraafiline üksus), tekkeaja (kronostatigraafiline üksus) või muude omaduste alusel

stratotüüp

stratotype

... kivimite või setendite kindel kihiline järjestus, mida on kasutatud stratigraafilise üksuse või tema piiride defineerimiseks ja iseloomustamiseks

stromatoliit

stromatolite

Karbonaatsed kihilised moodustised. Tekkinud mikroobse (eelkõige tsüaanobakterite) tegevuse tulemusel. Teada alates Arhaikumist. Tänapäevased stromatoliidid esinevad nt Austraalias (Shark Bay). Eestis suhteliselt levinud kivististena Saaremaa Siluris.

struktuur

texture

kivimi siseehituse tunnuste kogum, mis on tingitud tema koostisosade suurusest, kujust, vastastikusest asetusest ja kontaktidest, hulgalistest suhetest

struktuurne bassein

structural basin

Ulatuslik, põhiplaanis ovaalse kujuga sünekliis

S-tüüpi granitoid

S-type granitoid

graniitne kivim, mis on kristalliseerunud settekivimite ülessulamisel tekkinud magmast.

sulfiid-grafiit-biotiitgneiss

sulfide-graphite-biotite gneiss

must v tumehall gneiss, mis sisaldab kuni 10% grafiiti ja Fe sulfiide ja kus lisaks biotiidile (6-20%), võib esineda veel kordieriiti, granaati jt mineraale; tekib orgaanilist ainet sisaldavate setete moondel

suprakrustalne kivim

supracrustal rock

maakoorepealse tekkega so. setteline v vulkaaniline kivim. vt ka infrakrustalne kivim

suure kaldnurgaga murrang

high angle fault

kaldmurrang, mille kaldenurk on >45°

süeniit

syenite

graniidile sarnase koostisega magmaline süvakivim, milles aga erinevalt graniidist puudub kvarts IUGS klassifikatsioon järgi Q=0-5 ja P=10-35

süeniitporfüür

syenite-porphyry

porfüürilise struktuuriga soonkivimiline süeniit.

sünekliis

syneclise

regionaalne nõgus vajunud aluskorraga sturktuur platvormil, mille keskosas võib settelise pealiskorra paksus küündida mitmete kilomeetriteni.

sünklinaal

syncline

maakoore kihtide (kausjas) kurd kumerusega allapoole, mille tuumas asuvad nooremad kivimid kui kurru tiibadel

süntüüp

syntype

Zooloogilise nomenklatuuri koodeksi alusel on süntüüpideks kõik eksemplarid tüüpseerias, kus holotüüpi ei ole määratud. Süntüübid on siis kollektiivselt nimekandjaks.

šungiit

shungite, schungite

kõva, tahke kivisöe taoline amorfne v nõrgalt kristalliseerunud peaaegu puhas süsiniku mass, moodustab kihte ja lasundeid Proterosoikumi kristalsetes kiltades, struktuurilt lähedasem antratsiidile kui grafiidile, kuigi sisaldab hajutatud grafiidi suletisi, leidub Karjalas, Venemaal, Soomes ja mujal vt ka vt ehe süsinik

taksoni esinemistsoon

taxon range zone

Kihtide hulk esindamaks mingi kindla taksoni eksemplaride stratigraafilise ja geograafilise leviku teadaolevat vahemikku. Tegu on antud taksoni ruumilise levikuga kõigi nende läbilõigete ja paljandite summa (korrelatsiooni) järgi, kus ta on määratud...

tase

horizon

stratigraafilises järjestuses kindlat positsiooni omav vahekiht või -pind. Taseme tüüp (kategooria) näidatakse ära vastava eessõnaga (nt litotase e litomarker, biotase e biomarker, kronotase e kronomarker jne).

tektoonika

tectonics

geoloogia haru, mis uurib Maa ja maakoore struktuuri arenemise ajalugu ja maakoore liikumiste põhjusi ning seaduspärasusi;

tektooniline jõud

tectonic

jõud, mis kutsub esile tektoonilisi liikumisi ja põhjustab maakoore deformatsioone

tektooniline liikumine

tectonic movement

Maa sisejõududest (protsesside energia) tingitud kivimimassi liikumine litosfääris

Terre-Neuve

Terreneuvian

Geoloogilise ajaskaala geokronoloogiline alajaotus - ajastik. Kuulub Kambriumi ajastusse koos talle järgneva Ajastik 2, Ajastik 3 ja Furongi ajastikuga. Ajaline kestvus 541 - ca 521 milj. a. (ESK-2016)

Terre-Neuve

Terreneuvian

Geoloogilise ajaskaala kronostratigraafiline alajaotus. Kambriumi ajastu esimene (kõige vanem) ajastik. Alumine piir, mis on ühtlasi ka Kambriumi ajastu, Paleosoikumi aegkonna ja Fanerosoikumi eooni alumiseks piiriks, on kinnistatud globaalse piiristratotüübi ning piiripunktiga (GSSP, vanus ca 541 milj.a. (ESK-2016)), ülemine piir on hetkel kinnitamata. Nimetus tuleneb Newfoundlandi 17. sajandi prantsuse koloonia ametlikust nimest "Terre Neuffve". Vastavaks geokronoloogiliseks üksuseks on Terre-Neuve ajastik.

tihenemine

consolidation

pehme ja kobeda materjali kõvaks ja tihedaks muutumise protsess

toleiitbasalt, subleeliseline basalt

tholeiite

Laialt levinud basalt, milles esineb monokliinne pürokseeen ja aluseline plagioklass koos rombilise pürokseeni ja mõnikord ka oliviiniga. Keemilise koostise ümberarvutus annab normatiivse hüpersteeni või kvartsi.

toleiitne magmakivimite seeria

tholeiitic magma series

magmakivimite seeria, millele on iseloomulik ränisisalduse tõusuga rikastumine Fe-st, mis väljendub kolmnurkdiagrammil AFM

Ton

Tonian

Geoloogilise ajaskaala geokronoloogiline alajaotus - ajastu. Kuulub Neoproterosoikumi aegkonda koos talle eelnevate Krüogeeni ja Ediacara ajastutega. Talle järgneb Mesoproterosoikumi aegkonna Steni ajastu.Toni ajastut (kestus 1000-~720 milj. a. (ESK-2016) iseloomustab jätkuv platvormide laienemine, millele järgneb polümetamorfsete vööde lõplik kratoniseerumine.

Ton

Tonian

Geoloogilise ajaskaala kronostratigraafiline alajaotus - ladestu. Nii alumine kui ülemine piir on määratud numbrilise aja (GSSA, 1000-~720 milj. a. (ESK-2016)) järgi. Nimetus on tuletatud sõnast tonas, mis tähendab venitamist. Vastavaks geokronoloogiliseks üksuseks on Toni ajastu.

tonaliit

tonalite

keskmise koostisega magmakivimite rühma süvakivim, kus IUGS klassifikatsiooni järgi Q=20-60 ja P≥90. Kvartsdioriidi sünonüüm

trahhüandesibasalt

basaltic trachyandesite

 leeliseline vulkaaniline kivim, mis IUGS klassifikatsiooni järgi jääb koostiselt trahhübasaldi ja trahhüandesiidi vahele

transformne murrang

transform fault

nihkemurrang ookeani keskahelikus risti helikuga

travertiin

travertine

poorne, peamiselt kaltsiumkarbonaadist koosnev sete, mis sadestub lubjarikka vee väljumiskohta

Triias

Triassic

Geoloogilise ajaskaala geokronoloogiline alajaotus - ajastu. Kuulub Mesosoikumisse e. Keskaegkonda koos talle järgneva Juura ja Kriidi ajastuga. Jaguneb kolmeks ajastikuks: Vara-, Kesk- ja Hilis-Triias. Triiase ajastut (kestus 252.17 - 201.3 milj. a. (ESK-2016)) iseloomustavad järkjärguline taime- ja loomarühmade taastumine pärast Permi lõpu väljasuremist; Hilis-Triiases hakkasid maismaaökosüsteemides domineerima dinosaurused

Triias

Triassic

Geoloogilise ajaskaala kronostratigraafiline alajaotus - ladestu. Alumine piir, mis on ühtlasi ka Vanaaegkonna Permi ladestu ülemiseks piiriks, on kinnistatud globaalse piiristratotüübi ning piiripunktiga (GSSP, vanus ca 252.17 milj.a. (ESK-2016)) Hiinas ning seda iseloomustab konodondi Hindeodus parvus esmailmumine. Ülemine piir, mis on ühtlasi ka järgneva Juura ladestu alumiseks piiriks, on kinnistatud GSSP-ga (vanus ca 201.3 milj.a. (ESK-2016) Austrias ning seda iseloomustavad ammoniidi Psiloceras spelae tirolicum ja aragoniitse foraminifeeri Praegubkinella turgescens ilmumine. Nimetatud kolme Lõuna-Saksamaal ladestule iseloomuliku kivimitüübi alusel (tri = kolm). Vastavaks geokronoloogiliseks üksuseks on Triiase ajastu.

troktoliit

troctolite

plagioklass-oliviinne gabroid. IUGS klassifikatsiooni järgi aluseline plutooniline kivim, kus pl=10-90% ja px‹5%

trondjemiit

trondhemite

granitoidne süvakivim, mis koosneb peamiselt kvartsist, oligoklassi koostisega plagioklassist ja vähesest biotiidist ilma või koos leelispäevakiviga; plagioklassgraniidi ja heleda tonaliidi sünonüüm.

tsoon

zone

stratigraafilisel klassifikatsioonil eristatav väikseim kivimkeha. Tsooni tüüp näidatakse ära vastava eessõnaga (nt litotsoon, biotsoon, kronotsoon jne).

tsoonula

zonule

biotsooni või alambiotsooni alajaotus. Mõiste kasutamist on soovitav vältida.

tsunaami

ysunami

merealuse maavärina tekitatud kõrged lained, mis madalasse vette jõudes võivad kasvada kümnete meetrite kõrguseks

tuff, vulkaaniline tuff

volcanic tuff

kõvastunud v tsementeerunud vulkaaniline tuhk

tuffbretša

tuff breccia

püroklastiline bretša, mis koosneb enamvähem ühesugustes kogustes vulkaanilisest tuhast, lapillidest ja suuremamõõdulise vulkaanilise materjali fragmentidest

tuffiit

tuffite

settelist purdmatejali sisaldav tuff

tufflaava

tufflava

vulkaanist väljarullunud lõõmpilve aines, millel on nii püroklastilisele lasundile kui  laavavoolule iseloomulikke jooni. Sün. paakunud tuff, ignimbriit

tuffliivakivi

tuffstone

liivakivi, mis sisaldab liiva terasuurusega püroklastilist materjali

tühi vahemik

Barren interval

stratigraafiline vahemik ilma läbilõigetes tavapäraste fossiilideta

tüüpala

type area

stratotüüpi või tüüpleiukohta ümbritsev piirkond, kus levib samasugune kivimite või setendite järjestus

tüüpleiukoht

type locality

tüüpläbilõike (stratotüübi) geograafiline asukoht (nimi tuletatakse vastavast kohanimest)

urtiit

urtite

leeliseline leukokraatne ijoliidi seeria kivim, mis koosneb peamiselt nefeliinist ja 0-30% tumedatest mineraalidest, peamiselt ägiriinist ja apatiidist, IUGS klassifikatsiooni järgi plutooniline kivim, kus F=60-100%, M‹30%

vabakasutusega litostratigraafilised üksused

informal lithostratigraphic unit

ebapiisavalt kirjeldatud litostratigraafiline üksus, millele on omistatud nimi

veeand

water yield

veega küllastunud pinnase omadus ära anda gravitatsioonilist vett, mis füüsikalises mõttes on vabalt väljavoolava vee mahu suhe kivimi kogumahusse, tähistatakse μ

veehaare

intake

ehitis vee võtmiseks veekogust või põhjaveekihist

veejuhtivus

hydraulic conductivity

kivimite veeläbilaskvust iseloomustav kiiruse dimensiooniga (tavaliselt m/d) suurus.

veepide

aquiclude

kivimikiht, mis ei lase vett läbi

Wenlock

Wenlock

Geoloogilise ajaskaala geokronoloogiline alajaotus - ajastik. Kuulub Vanaaegkonna Siluri ajastusse koos talle eelneva Llandovery ja järgnevate Ludlowi ja Přidoli ajastikega. Ajaline kestus 433.4 - 427.4 milj.a.

Wenlock

Wenlock

Geoloogilise ajaskaala kronostratigraafiline alajaotus - ladestik. Alumine piir on kinnistatud globaalse piiristratotüübi ning piiripunktiga (GSSP, vanus ca 433.4 milj.a. (ESK-2016)) UK-s. Ülemine piir, mis on ühtlasi ka Ludlowi ladestiku alumiseks piiriks, on kinnistatud GSSP-ga (vanus ca 427.4 milj.a. (ESK-2016) UK-s ning seda iseloomustab graptoliidi Saetograptus (Colonograptus) varians esmailmumine. Nimetatud tüüpala järgi Wenlock Edges Inglismaal (Walesis). Vastavaks geokronoloogiliseks üksuseks on Wenlocki ajastik.

verliit

wehrlite

peridotiit, mis koosneb peamiselt oliviinist ja klinopürokseenist, IUGS klassifikatsiooni järgi plutooniline kivim, mille M›90%, ol‹5% ning opx ja cpx‹90%

vertikaalsihiline murrang

dip-slip fault

murrang, mille puhul murranguplokid on nihkunud piki vertikaalset või kallutatud murrangupinda risti selle rõhtsihiga

Widmanstätteni struktuur

Widmanstätten structure

Raudmeteoriidi poleerpinda kontsentreeritud lämmastikhappega söövitades sinna ilmuv ribalis-võrgustikuline Fe ja Ni lagunenud tahke lahuse struktuur

viiburgiit

viborgite

rabakivigraniit arvukate K-päevakivi ovoididega, mida ümbritsevad plagioklassist ääred, rabakivigraniidi erim, eriti tüüpiline Viiburi plutoonile

vool

flow

vulkaaniline kivimkeha, mis on teistest eristatav tekstuuri, koostise vm objektiivsete tunnuste järgi. Voolu määratlemine ja nimetamine ametliku litostratigraafilise üksusena on lubatud vaid juhul, kui ta on selgelt määratav ja laia levikuga.

vulkaan

volcano

lõõr, harvem lõhe maapõues mida mööda purskub maapinnale magma, gaase, tuhka, milline protsess loob enamasti koonusekujulise mäe

vulkaani kaldeera

caldera

ulatuslik vulkaaniline depressioon, enamvähem ümargune v ovaalne, mille diameeter on mitu korda suurem kui selle sees olevaatel kraatritel v kraatril, kaldeera nõlvad võivad olla erineva kallakusega ja põhja kuju väga erinev

vulkaani plahvatusindeks

volcanic explosivity index (VEI)

Plahvatusliku vulkaanipurske parameeter, mis peegeldab purskematerjali mahtu ja purskesamba kõrgust

vulkaanide ahelik

volcanic chain

jooneline vulkaanide paigutus, mis on seotud peamiste tektooniliste murranguvöönditega [Ida-Aafrika riftivöönd]

vulkaanijärv, kraatrijärv

volcanic lake

kustunud v ajutiselt aktiivsuseta vulkaani kraatris moodustunud järv, kus vesi võib olla ohtlikult väävelhappelise koostisega

vulkaaniline kivim

volcanic rock

kivim, mis on tekkinud vulkaanilise tegevuse tagajärjel: laavakivim, püroklastiline kivim

vulkaaniline konglomeraat

volcanic conglomerate

konglomeraat, mis koosneb ümardatud vulkaanilise päritoluga osakestest

vulkaaniline liiv

volcanic sand

konsolideerumata liivaterade suurusega ja vulkaanilise päritoluga setted

vulkaaniline pomm

volcanic bomb

vulkaaniline purdmaterjal osakeste läbimõõduga üle 64 mm vt püroklastiline materjal.

vulkaaniline tuhapilv

volcanic ash cloud

happelise ja keskmise koostisega magmavulkaanide purskel heidetakse tavaliselt õhku suur kogus tuhka, mis moodustab sageli mitmekümne km kõrgusele tõusva tuhapilve, temperatuur tuhapilve sees tõuseb kuni 1000○ C ja see kujutab suurt ohtu kõigele elavale

vulkaanilised gaasid

volcanic gases

vulkaaniliste pursete ajal eralduvad õhku magmas lahustunud gaasilised ained, millest umbes 90% moodustab veeaur, teistest gaasidest esinevad CO2, SO2 (kõrge temperatuuri juures), H2S (madala temperatuuri juures), HCl, vaba lämmastik jt

vulkaanipurse

volcanic eruption

sõltuvalt vulkaani aktiivusest ja magma koostisest võivad pursked olla plahvatuslikud - suure püroklastilise materjali ja tuha sisaldusega (happeline magma) v laavavoolulised, (vähese gaasi ja kõrge temperatuuriga aluseline magma)

vulkaankaar

volcanic arc

tavaliselt kaarekujuline vulkaanide vöönd subduktsioonivööndi peal

vulkanism

volcanism

protsessid, mille tulemusena magma ja sellega seotud gaasid heidetakse välja maapinnale ning atmosfääri

vulkanoloogia

volcanology

geoloogia haru, mis uurib vulkanismi, magma tekkimise ja arengu seaduspärasusi ning purskesaadusi, nii kaasaegseid kui ka kogu geoloogilise aja vältel tekkinuid

väikese kallakusnurgaga murrang

low angle fault

Kaldmurrang, mille kaldenurk on <45°.

ühe tiivaga kurd

monoclinal fold

kurd, mis on tekkinud kristalse aluskorra plokilise liikumise tulemusena platvormse ala settekompleksis.

üksusstratotüüp

unit-stratotype

kihiline stratigraafilise üksuse tüüpläbilõige (vahemik), mis on standardiks selle üksuse defineerimisel ja iseloomustamisel

ülang

horts

maakoore venituspingete piikonnas kerkinud ala, mis külgneb normaalmurrangutega

ülavesi

perched groundwater

 ajutiselt sademete või lumesulamise järgselt aeratsioonivöö veega küllastunud osas leviv gravitatsiooniliselt vaba vesi

ülembiotsoon

superbiozone

kahe või enama biotsooni kooslus, mida ühendavad biostratigraafilised tunnused

ülemkihtkond

supergroup

külgnevate ja üksteisega sarnaste kihtkondade (või kihtkondade ja kihistute) kogum

ülemlade

superstage

kronostratigraafiline üksus, mis hõlmab mitut naaberladet; geokronoloogiliseks vasteks on ülemigaEelmine
Eesti esimese ja siiani töötava radiosüsiniku labori loomist alustati 60 aastat tagasi
Järgmine
Droonid geoloogias

Vastused puuduvad

Email again: